За бизнеса

Фирмени карти

ПРОВЕРЕТЕ СВОЯТА КАРТА ЛУКОЙЛ ОНЛАЙН!

 

В случай, че Вие изразходвате повече от 500 литра гориво на месец, “ЛУКОЙЛ България” ЕООД Ви предлага сключване на договор за ползване на ЛУКОЙЛ-карти за разсрочено плащане на горива стоки и услуги.

Нашите карти Ви предлагат:
1. Тридесет дневно разсрочено плащане на горива стоки и услуги;
2. Най-големи отстъпки;
3. Безналично разплащане по всички обекти на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
4. Безплатни карти /издаването и самите карти/;
5. Лесен контрол и точна информация за закупените горива през периода;
6. Бързо и културно обслужване, от висококвалифициран персонал;
7. Достъп до качествените горива на производителя и стоки в мрежата търговски обекти в цялата страна и по всяко време на денонощието;
8. Няма ограничение по отношение на броя на заявените карти.
9. Защита на всяка карта с Персонален Идентификационен Номер - ПИН код;
10. Възможност за следене и достъп на зарежданията по интернет.

В зависимост от вида на стоките и услугите, които КЛИЕНТЪТ може да закупува с Фирмените ЛУКОЙЛ карти, те са:

тип В - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива и стоки, както и използване на услугите, предлагани на съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ;
тип Г - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива, предлагани на съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ;
тип ДГ - използването й позволява закупуването само на дизелово гориво;

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

За обезпечаване на задълженията си за плащане на цената на горивата, стоките и услугите, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ЛУКОЙЛ едно от следните обезпечения на задълженията си: • Депозит по банкова сметка на ЛУКОЙЛ. Депозитът не се олихвява.
или
• Банкова гаранция от взаимно съгласувана от двете страни банка и с текст, предварително одобрен от ЛУКОЙЛ.

Размерът на депозита или Банковата гаранция се определя на 120 % (сто и двадесет на сто) от стойността на максималното месечно количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ.
За сключването на договор е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Актуално състояние от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на дружеството от съда, издадено не по-късно от тридесет дни преди подписване на договора.
2. Попълнена заявка за издаване на ЛУКОЙЛ карти.
Вместо да предостави обезпечение, КЛИЕНТЪТ може да даде съгласието си, ЛУКОЙЛ да сключи Застраховка “Финансов риск” със застрахователна компания избрана от ЛУКОЙЛ. Годишната застрахователна премия е в размер на 2,5% (две цяло и пет на сто) от “застрахователната сума” и е за сметка на КЛИЕНТА.
Размерът на “застрахователната сума” се определя на 200 % (двеста на сто) от стойността на максималното месечно количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ.
3. Заверен препис от Баланса на дружеството за предходната година;
4. Заверен препис от Отчета за приходи и разходи на дружеството за предходната година;
5. Заверен препис от подадена годишна данъчна декларация за предходната година;
6. Анкетна карта по образец.
7. Запис на заповед, подписан и от “Поръчител” (Авалист), (оригинал);

Документи:

 

За предоставяне на информация относно отстъпки и сключване на договор, моля обърнете се към Екипа ни от експерти по картови разплащания и корпоративни клиенти, на следните телефони:

  02/ 91 74 407 ; 91 74 326 ; 91 74 196 ; 91 74 289 ; 91 74 143