Информация

 Обяви

02.05.2017
Уведомление

„Лукойл България”ЕООД, в качеството си на Възложител и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, както и засегнатата общественост, за своето инвестиционно намерение: „Реконструкция на съществуваща бензиностанция Б 145 Нова Загора , находяща се в ПИ с идентификатор 51809.501.3 по кадастралната карта на град Нова Загора (урегулиран ПИ II, кв. 200) – добавяне на автомобилна газоснабдителна станция (АГСС) с резервоар за пропан-бутан с обем 10 м³ и 1 бр. комбинирана двустранна колонка“ в п.и. № 51809.501.3 по КККЗ гр.Нова Загора, УПИ II, кв.200 по плана на гр. Нова Загора, собственост на „Лукойл България”ЕООД”. Лице за контакт: Теодор Бойчев, тел. 02 9174 120 или tboychev@lukoil.bg всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч.


24.04.2017
Открит търг за покупка на летищни цистерни

“ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

 обявява открит търг за ПОКУПКА НА 2 БРОЯ ЛЕТИЩНИ ГОРИВОЗАРЕЖДАЩИ ЦИСТЕРНИ С ВМЕСТИМОСТ ОТ 40 КУБ.М.. И/ИЛИ 20 КУБ.М.  (НОВИ ИЛИ УПОТРЕБЯВАНИ)

 

Тръжната документация се получава  на адрес:

ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Елена Милчева  – тел. 9174 171

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Елена Милчева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 20 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: до 11,00 часа на 15.05.2017г.  

Дата  на провеждане на търга: 15 май 2017г.,

Час на провеждане на търга : 11,30 часа

Място на провеждане на търга : София, бул. „Тодор Александров” № 42, ет. 4

 Срокът на валидността на тръжните предложения не може да бъде по-малко от 90 календарни дни, считани от датата на провеждане на търга.

С победителя от търга ще бъде сключен договор в срок до 30 календарни дни, считани от датата на изпращане на съответното уведомление за резултатите от проведения търг.

Заявка за участие в търга


19.04.2017
Уведомление

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

 

на основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

 

ОБЯВЯВА:

 

открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Реконструкция на обект Б 185 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, автомивки, паркинг за леки автомобили” в П.И. №77195.741.384, УПИ II, кв.707 по плана на гр. Хасково, бул. Освобождение № 106, собственост на „Лукойл България” ЕООД”.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 20.04.2017 г. – 10.05.2017 г., в сградата на „Лукойл България“ ЕООД, отдел „Развитие и капитално строителство” в град София, бул. „Тодор Александров“ 42, всеки работен ден от 09:30 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:30 часа. Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на „Лукойл България ЕООД.

Лице за контакти: арх. Теодор Бойчев – експерт в отдел „Развитие и капитално строителство”, тел. 02 / 9174 120.

 


11.04.2017
Открит търг за реконструкция на обект Б 185

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 „Реконструкция на обект Б 185 Хасково  –  бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили”

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 24.04.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.05.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка

Общи сведения за търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


11.04.2017
Открит търг за реконструкция на обект Б 205

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

  „Реконструкция на обект Б 205 Шумен  –  бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили”

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 24.04.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.05.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


11.04.2017
Открит търг за реконструкция на обект Б 191

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Реконструкция на обект Б 191 Кърджали  –  бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда със заведение за бързо хранене и паркинг за леки автомобили”

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 24.04.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.05.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


11.04.2017
Открит търг за доставка на гишета

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка и монтаж на гишета за нощен режим на работа на бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2017 г.“

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 24.04.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.05.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


10.04.2017
Обява за конкурс

„Лукойл България“ ЕООД обявява конкурс

за фирма разпространител на печатни издания, предназначени за продажба в бензиностанции Лукойл“

Срок за запитвания и получаване на документи до 28.04.2017 г., до 16.00 ч., в сградата „Лукойл България“ ЕООД

бул. „Т.Александров“ №42

София 1303

Подробности на телефон : 02/91 74 236; 0885 990 650

Лице за контакт: Анжела Чесновска

 


30.03.2017
Открит търг за техническа поддръжка

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Периодични технически прегледи и ремонт на АГСС

 

на бензиностанции на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД през 2017 г.“

 

Цената на тръжната документация е 250 (двеста и петдесет) лева с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 7.04.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 28.04.2017, до 12.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


30.03.2017
Открит търг за абонаментна поддръжка

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Абонаментна поддръжка и аварийни ремонти на бензиностанции на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД” през 2017 г.

Цената на тръжната документация е 250 (двеста и петдесет) лева с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 7.04.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 28.04.2017, до 12.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


17.03.2017
Уведомление

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 „Лукойл България” ЕООД

гр. София, бул.„Тодор Александров” № 42

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Увеличаване на обемите за съхранение на дизелово гориво в

Петролно снабдителна база „Илиянци”, чрез изграждане на

нов надземен резервоар с вместимост 7 000 м3”,

местоположение: УПИ II - 1144, кв.1, местност: ПЗ Илиянци – запад,

гр. София, собственост на „Лукойл България” ЕООД

За контакти: Любчо Джукев – ръководител ПСБ „Илиянци”, тел. 0888914709

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org


17.03.2017
Открит търг за консумативи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява търг с предмет Избор на фирма за доставка на „Канцеларски и хигиенни консумативи ” за нуждите на „Лукойл България” ЕООД през 2017г.-2018г.

 

Цената на тръжната документация е  300 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  29 март 2017г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  12 април 2017г., до 16.00 часа.

Форма на заявка за участие в търга

Общи сведения

 


28.02.2017
Открит търг за превоз на авиационно гориво

“ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕВОЗ С АВТОТРАНСПОРТ НА АВИАЦИОННО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА „ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 

Тръжната документация се получава  на адрес:

ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Елена Милчева  – тел. 9174 171

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Елена Милчева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 20 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 

Краен срок за получаване на тръжната документация от кандидатите : 21.03.2016, до 16,00 часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: до 11,00 часа на 31.03.2016г.  

 

Дата  на провеждане на търга: 31 март 2016г.,

Час на провеждане на търга : 11,30 часа

Място на провеждане на търга : София, бул. „Тодор Александров” № 42, ет. 4

 

Срокът на валидността на тръжните предложения не може да бъде по-малко от 90 календарни дни, считани от датата на провеждане на търга.

С победителя от търга ще бъде сключен договор в срок до 30 календарни дни, считани от датата на изпращане на съответното уведомление за резултатите от проведения търг.

Форма на Заявка за участие в търга

 

 

 

 


27.02.2017
Открит търг за поддържане на тревни площи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Поддържане (косене) на тревните площи в петролно-снабдителните бази на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 50 лева ( петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 14.03.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 3.04.2017 г., до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


20.02.2017
Уведомление

„Лукойл България”ЕООД, в качеството си на Възложител и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, както и засегнатата общественост, за своето инвестиционно намерение: „ Реконструкция на обект Б 185 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда, автомивки, паркинг за леки автомобили” в п.и. №77195.741.384, УПИ II, кв.707 по плана на гр.Хасково, бул.Освобождение № 106, собственост на „Лукойл България”ЕООД”. Лице за контакт: Теодор Бойчев, тел. 02 9174 120 или tboychev@lukoil.bg всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч.


16.02.2017
Открит търг за хигиенизиране

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

                        „Цялостно хигиенизиране на сградата на „ЛУКОЙЛ България”ЕООД

04.2017-04.2018г

 

Цената на тръжната документация е 50 лева (петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Атанас Коев – тел. 02/9174140

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Атанас Коев – тел. 02/9174140

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева – тел. 02/9174118

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация: 22.02.2017г. до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 01.03.2017г. до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


16.02.2017
Открит търг за работно облекло

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

                        „ИЗРАБОТВАНЕ НА ФИРМЕНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПЕРСОНАЛА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ, НЕФТО БАЗИ, ОФИСИ “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ЕООД през 2017-  2019г.

 

Цената на тръжната документация е 500 лева (петстотин лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева – тел. 02/9174118

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  01.03.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 17.03.2017г., до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


16.02.2017
Открит търг за оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

"Доставка, по заявки на ЛУКОЙЛ България ЕООД на следното примерно и неизчерпателно изброено оборудване и/или стоки: сървърно оборудване, активно и/или пасивно мрежово оборудване, стационарни и/или преносими компютри, компютърна и/или офис техника и/или консумативи, сервизни пакети и/или необходими лицензии, наричани общо „стоки”.”

 

Цената на тръжната документация е 100лева (сто лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Група ИТО – тел. 02/9174 (139), (215), (284)

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Група ИТО – тел. 02/9174 (139), (215), (284)

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 01.03.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 17.03.2017, до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 

 


15.02.2017
Открит търг за замяна на елементи на визуализацията

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Замяна на елементи на визуализацията на бензиностанции на Лукойл България ЕООД съгласно корпоративен стандарт през 2017 г.”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 01.03.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 15.03.2017 г., до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


15.02.2017
Открит търг за калибриране на резервоари

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Калибриране на резервоари за светли горива на бензиностанции  на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД през 2017 г. и 2018 г.”

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 01.03.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 15.03.2017 г., до 16.00 часа.

Заявка за участие в търга

Общи сведения за търга

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


09.02.2017
Открит търг за доставка на автомобили

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Доставка на 11 бр. нови автомобили Dacia Dokker 1.5dCi 75 hp за нуждите

 

на “ЛУКОЙЛ България”ЕООД” 

 

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Лазаров – тел. 02/9174216;0887 626 139

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Лазаров – тел. 02/9174216; 0887 626 139

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 22.02.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.03.2017 г., до 16.00 часа.

Заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


19.01.2017
Открит търг за доставка на фискални ленти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Избор на фирма заДоставка на фискални ленти за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през  2017г. - 2018г.”

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  03 февруари 2017г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  20 февруари 2017г., до 16.00 часа.

Заявка за участие

 


18.01.2017
Открит търг за доставка и монтаж на устройства

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

„Доставка и монтаж на устройства за отдалечен мониторинг на температурата в бензиностанции, собственост на “ЛУКОЙЛ България“ ЕООД”

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС  и  се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Георги Златанов– тел. 02/9174318

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Георги Златанов– тел. 02/9174318

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева – тел. 02/9174118

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация: 31.01.2017г. до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 20.02.2017г. до 16:00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


18.01.2017
Открит търг за ремонтни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

                                       „Ремонтни мероприятия в ПСБ/ТПС  2017г

Част:  Строително и машиномонтажни работи

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:31.01.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 19.02.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


18.01.2017
Открит търг за ремонтни мероприятия на МТ Бургас-София

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Ремонтни мероприятия на М Т Бургас–София 2017г  ”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 31.01.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 19.02.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 

 


18.01.2017
Открит търг за доставка на работни обувки

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

„Доставка на работни обувки на бензиностанции, нефто бази, офиси ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2017 - 2019 г.

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС  и  се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева – тел. 02/9174118

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:   31.01.2017 г.до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е.  19.02.2017 г. до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


18.01.2017
Открит търг за увеличаване на обеми за съхранение

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

           „Увеличаване на обемите за съхранение на дизелово гориво в ПСБ Илиенци“

 

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 31.01.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 19.02.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка

Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


10.01.2017
Открит търг за оборудване и обзавеждане

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

"Доставка и монтаж на търговско обзавеждане и хладилно оборудване на бензиностанции на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 г."

 

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 23.01.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 10.02.2017, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


10.01.2017
Открит търг за изграждане на бензиностанция

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Изграждане на бензиностанция с търговска сграда и автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ за втечнени въглеводородни газове /ВВГ/ – АМ Струма, землището на с. Чучулигово

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 23.01.2017 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.02.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


10.01.2017
ЛУКОЙЛ-България ЕООД продава недвижим имот

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД продава следния недвижим имот:

Бензиностанция и Газстанция  Б076 находяща се в с.Капитан Андреево, Община Свиленград , област Хасково, местност „Беберлика” с обща площ на имота  2 262 кв.м .

Бензиностанция и Газстанция  с обща застроена площ на обслужващата сграда от 160 кв.м и навес – козирка със застроена площ от 262 кв.м. с всички трайно вградени съоръжения и оборудване находящо се в обекта.

 Телефон за информация: 02 9174219  / 0889511494


05.01.2017
Открит търг за проверка ефективността на системи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Проверка на ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2017 и 2018 г.”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Митко Нинов – тел. 02/9174 226

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Митко Нинов – тел. 02/9174226

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.01.2017г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 3.02.2017г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


05.01.2017
Открит търг за инвентаризации на магазини

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

„Извършване на пълни инвентаризации на стоки към магазините от веригата бензиностанции „Лукойл“ през 2017г. и 2018г.“

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – тел. 02/9174 236

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – тел. 02/9174 236

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  19.01.2017 г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 02.02.2017г., до 16:00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


23.12.2016
Открит търг за избор на изпълнител за Железопътен спедитор

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Железопътен спедитор за внос и износ на сгъстени въглеводородни газове с вагон-цистерни собствени и/или наети от „Лукойл България” ЕООД през 2017 г.”

 

Дата на провеждане на търга  - претендентите ще бъдат своевременно уведомени

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация ”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дорян Чернев  – тел. 02/9174265

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дорян Чернев  – тел. 02/9174265

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  10 януари 2017 г., до 12.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 20 януари  2017г., до 12.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от - заявкя

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят - общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.


20.12.2016
Открит търг за модернизация на магазини

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Модернизация на магазини на бензиностанции

на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2017 г.”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.01.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.01.2017, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


20.12.2016
Открит търг за мултимедийни системи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

"Доставка и монтаж на мултимедийни системи,

разширение на системи за видеонаблюдение, СОТ и пожароизвестяване на

бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България" ЕООД през 2017 г."

 

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.01.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.01.2017, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


20.12.2016
Открит търг за слънцезащитни тенти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка и монтаж на слънцезащитни тенти на бензиностанции

на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2017 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.01.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.01.2017, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


20.12.2016
Открит търг за технологично оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка и монтаж на технологично оборудване на бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2017 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.01.2017, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.01.2017, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


20.12.2016
Открит търг за комуникационно и рекламно обслужване

“ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на изпълнител за

„„Комуникационно (PR) и рекламно обслужване на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова – тел. 02/9174214 

 

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

 

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 05.01.2017г., до 16 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 22.01.2017 г., до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

Общи сведения за предмета на търга

 

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на екзпертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана екзпертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя съответно текстът на поканата за участие в съответната част.


20.12.2016
Открит търг за енергийно оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

“Доставка, монтаж и модернизация на енергийно оборудване на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2017 г.”

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 02.01.2017 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2017 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общи сведения

 

 


01.12.2016
Открит търг за охрана

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за охрана с всички законни средства имуществото на „Лукойл България” ЕООД за 2017г.

 

Цената на тръжната документация е  50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  14 декември 2016г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  30 декември 2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


29.11.2016
ЛУКОЙЛ-България ЕООД продава недвижими имоти

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД продава следните недвижими имоти:

 

 1. 1.       Недвижим имот с площ 4 259 кв. м - до 60-ти километър на Автомагистрала Тракия

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в землището на село Горно Вършило, Община Септември, Област Пазарджик;

 

 1. 2.      Недвижим имот с обща площ 2870 кв.м. в гр. София, р-н “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. Бойчо Бойчев, състоящ се от:

            УПИ III-581а, кв. 115, с площ 855 кв.м.

            УПИ III-581б, кв. 115, с площ 960 кв.м.

            УПИ III-581в, кв. 115, с площ 1055 кв.м.

Трите съседни УПИ образуват един имот с обща площ 2870 кв.м.

 

 1. 3.      Недвижим имот с площ 1 302 кв.м. в гр. Смолян, кв. Райково

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І–30015, 301655, отреден за Мотел, находящ се в квартал 120  (нов), местността „Възряка” и местността „Света Петка”, землище на град Смолян с обща площ от 1 302 кв.м.,

 

 1. 4.      Недвижим имот с площ 2 895 кв.м. в гр. Любимец, обл. Хасково

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001377, находящ се в землището на град Любимец, Община Любимец, област Хасково, местност „Каменов мост”, ЕКАТТЕ 44570, целият с площ от 2 895 кв.м., с начин на трайно ползване: други селскостопански територии;

 

 1. 5.      Недвижими имотив Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч на път I-4 E772:

 

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 134006, по плана за земеразделяне на землището на с. Български извор, находящ се в землището на с. Български извор, с ЕКАТТЕ 07357, Община Тетевен, в местността „До гробищата” с площ 10 656 кв.м.

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 133012, по плана за земеразделяне на землището на с. Български извор, находящ се в землището на с. Български извор, с ЕКАТТЕ 07357, Община Тетевен, в местността „Печка”, с площ  2 400 кв.м.

 

 1. 6.      Недвижим имот с площ 8 000 кв.м в с. Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, с лице на Автомагистрала Хемус.

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 021021 по картата на землището на село Габърница, с ЕКАТТЕ 14252, Община Ветрино, находящ се в землището на село Габърница, местността „До село”;

 

 1. 7.      Недвижим имот с площ 5 360 кв.м. в гр. Каварна, на път Е87

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 35064.111.485 по кадастралната карта на град Каварна, Община Каварна, Област Добрич, находящ се в землището на град Каварна, местност „Македонски лозя”;

 

 

 1. 8.      Недвижим имот с площ 2 940 кв.м. в с. Горна Малина, общ. Горна Малина, обл. София, на път I-6 (E871).

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-895, отреден за бензиностанция, АГСС и КТП, квартал 89 по регулационния и застроителен план на село Горна Малина (ж.п. спирка Горна Малина);

 

 1. 9.      Недвижим имот с площ 3 070 кв.м. в село Обнова, Община Левски, Област Плевен

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ-1300, отреден за комплексно обществено обслужване, квартал 93, по регулационния и застроителен план на село Обнова, Община Левски, Област Плевен;

 

10.  Недвижим имот с площ 2 641 кв.м. в село Калейца, Община Троян, Област Ловешка,

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІI-154003, находящ се в местността „Сврачи дол” по картата на възстановената собственост на село Калейца, Община Троян, Област Ловешка, който имот е отреден „За бензиностанция и газстанция”;

 

11.  Недвижим имот с площ 6 879 кв.м в с. Чепинци, Столична община – район Нови Искър, местността “Касатовец”

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 241008,  находящ се в землището на с. Чепинци, с ЕКАТТЕ 80409, Столична община – район Нови Искър, местността “Касатовец”

 

12.  Недвижим имот с площ 5 283 кв. м. в с. Войнеговци, Община Столична, район Нови Искър местността „Кесимо”

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 012075, , находящ се в землището на с. Войнеговци, Община Столична, район Нови Искър местността „Кесимо”, с ЕКАТТЕ 11884

 

13.  Недвижим имот с площ 1190 кв.м. в гр. Шумен, квартал Дивдядово,

 

Урегулиран поземлен имот VII-1306, отреден за Комплекс обществено обслужване, от квартал 112, по регулационния план на град Шумен, квартал Дивдядово;

 

14.  Недвижим имот с площ 3 580 кв.м. в с. Съдиево, Община Нова Загора, Област Сливен

 

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХV (петнадесети) по плана на с. Съдиево, Община Нова Загора, Област Сливен.

 

За допълнителна информация:

Вася Вановска

Тел. 02 91 74 418

vvanovska@lukoil.bg


22.11.2016
Открит търг за доставка на пломби за цистерни

 „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

„Доставка на пломби за пломбиране на ж.п. цистерни, автоцистерни и контролни точки в ПСБ”.

Цената на тръжната документация е 60 лева (шестдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.12.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 06.12.2016г., до 16 часа.

Дата на провеждане на търга 07.12.2016г.

Форма на заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.


16.11.2016
Открит търг за доставка на санитарни и хигиенни консумативи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява търг с предмет Избор на фирма за доставка на „Санитарни и хигиенни консумативи – премиум клас” за нуждите на „Лукойл България” ЕООД през 2017г.-2019г.

 

Цената на тръжната документация е  450 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  29 ноември 2016г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  15 декември 2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 


16.11.2016
Открит търг за изработка на знамена

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Изработване и доставка на знамена за нуждите на „ЛУКОЙЛ България”ЕООД през 2017г.- 2019г.”

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  29 ноември 2016г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  15 декември 2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


16.11.2016
Открит търг за извършване на електрически измервания

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Извършване на електрически измервания на защитни заземителни и мълниезащитни инсталации, контур „фаза–защитен проводник”, контрол на електрическа/електрохимична (катодна) защита на резервоари за съхранение на пропан – бутан, на обекти собственост  на Лукойл България ЕООД”

Цената на тръжната документация е  50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и Експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Андрей Рибнишки – тел. 02/9174175

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и Експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Андрей Рибнишки – тел. 02/9174175

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 29  ноември 2016 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  15  декември 2016 г., до 16.00 часа.

 Заявка

Общи сведения за предмета на търга


04.11.2016
Съобщение
„Лукойл България”ЕООД, в качеството си на Възложител и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС за своето инвестиционно предложение: „Промяна в количествата на съхраняваните ОХВ на територията на ПСБ Аспарухово, с оператор „Лукойл България”ЕООД” за срок до 14 дни от настоящото обявление. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Бургас, „Лукойл България” ЕООД, Територия ЛНХБ, Отдел „Експлоатация и технически политики” – Д.Стоилова, тел. за връзка: 0889 091 336. Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.

31.10.2016
Открит търг за система за събиране на отработени масла

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на колективна система за събиране и оползотворяване на отработени масла по отношение на пуснатите от ЛУКОЙЛ-България количества свежи масла на пазара в РБългария за периода 01.01.2017-31.12.2017г.

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Румен Янчев – тел. 02/9174272, 0889 353 385

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Румен Янчев – тел. 02/9174272

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 14.11.2016г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите - 30.11.2016г.г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 


31.10.2016
Открит търг за доставка на работни обувки

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за :

 

„Доставка на работни обувки на бензиностанции, “ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2016 - 2019 г.”

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС  и  се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Йосиф Владимиров – тел. 02/9174127

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Тръжен комитет

Радина Колева – тел. 02/9174118

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  14.11.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 30.11.2016г. до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


25.10.2016
Открит търг за превоз на петролни продукти

LUKOIL International Services B.V. (Dubai branch)

 обявява открит търг за избор на изпълнител за „Превоз на петролни продукти внос, износ и вътрешни железопътни превози за нуждите на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД за 2017 г.”.

Заявката за участие в търга се подава от кандидата. Краен срок за подаване на заявка за участие до 08 ноември 2016 г.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 28 ноември 2016 г.

Кандидатите могат да получават допълнителна информация и разяснения до 01 декември 2016 г.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 08 декември 2016 г., до 15.00 часа (часово време Дубай, ОАЕ).

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Cover Letter

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 

TENDER INFORMATION

 1. 1.      General information

1.1. Organizer

LUKOIL International Services B.V. (Dubai branch)

1.2. Company (Customer)

LUKOIL Bulgaria EOOD

1.3. Project/ asset name

N/A

1.4. Tender number

9-TK-TND-BUL-2016

1.5. Tender subject

Petroleum products import, export and domestic railroad transportation services for LUKOIL Bulgaria EOOD in 2017 in an approximate volume of 481,000 tons, +/- 20%.

1.6. Type of tender

Open tender, single-stage single-envelope, with reverse auction.

1.7. Applicable Law

Law of Bulgaria

1.8. Contract Area

Bulgaria

 1. 2.      Minimum qualifications

2.1. The bidder shall have proven experience of railroad cargo carriage services in 2010-2015 with obligatory provision of locomotives (whether their own or through a licensed carrier).

2.2.The bidder must have minimum annual turnover of BGN 5,000,000.00 (for each of the last three years – 2013, 2014 and 2015).

2.3.The bidder must hold the relevant license for performance of railroad carriage, issued by the Minister of Transport and Telecommunications of Republic of Bulgaria as laid down in Regulation No. 42/06 July 2001.

2.4. The bidder must hold the relevant safety certificate for the purpose of access to the railroad infrastructure as laid down in Regulation No. 41/27 June 2001 on the access to and use of railroad infrastructure.

2.5.The bidder must have a contract for access to and use of the railroad infrastructure as laid down in Regulation No. 41/27 June 2001 on the access to and use of railroad infrastructure.

2.6.The bidders must have at least 180 owned and/or rented railroad cars for carriage of light fuels and hydrocarbon gases, for which they have to submit a certificate by Executive Agency of Railroad Administration with the numbers of the cars, certifying their registration in the National Register of Vehicles.

2.7. The bidder must have its own and/or rented railroad infrastructure (railroad tracks) for technical inspection and/or parking the rolling stock, in the railway stations of loading, shipment or delivery.

If the Bidder is a representative of a Consortium, its Leading Partner shall comply with the requirements set forth in items 2.3., 2.4., 2.5.

Figures and criteria that characterize each Consortium partner are summed up to define the Consortium eligibility as per the minimum set of qualification standards listed in items 2.3., 2.4., 2.5.

If the Bidder is a subsidiary or a part of a holding, the Bidder can confirm its qualification by providing the information about the parent company's qualification on the following condition:

-        The Bidder provided evidence about the parent company's ownership and control (constituent documents);

-        The Bidder provided the parent company's guarantee (Form 8 of Appendix No. 3 to the Instruction).

 1. 1.      Estimated Timing of Tender

Until November 08, 2016

Receipt of the requests for the provision of the Tender Documentation by the Organizer

Until November 28, 2016

Sending the Tender documentation to Bidders based on received requests

Until December 01, 2016

Bidders sending the requests for clarifications of the Tender documentation requirements

3:00 pm (Dubai time) of December 08, 2016

Bid Submission Deadline

 1. 2.      Address and contact information

2.1. E-mail addresses for electronic communications

Yulia.Bondarenko@lukoil-international.com; Evgeniya.Romanenkova@lukoil-international.com

2.2. Mailing address for written communications

LUKOIL International Services B.V. (Dubai branch) Dubai Properties Group Headquarters building, TECOM, P.O. Box 500551, Dubai, United Arab Emirates, for the attention of Ms. Yulia Bondarenko, Ms. Evgeniya Romanenkova

 1. 3.      Bid preparation

3.1. Bid correspondence language

English

3.2. Bid currency

Euro

3.3. Bid Validity

BIDS shall be valid within 90 days following BID submission deadline as specified in the Invitation to Tender.

3.4. Bid security (bid bond) timeframe

Not used

3.5. The amount and currency of the Bid security (bid bond)

Not used

3.6. Specifics of the taxation in the country of implementation of the project and incorporation of the Customer

According to Bulgarian legislation

 1. 4.      Submission, opening and evaluation of bids

4.1. Address and contact details for bid submission

LUKOIL International Services B.V. (Dubai branch) Dubai Properties Group Headquarters building, TECOM, P.O. Box 500551, Dubai, United Arab Emirates, for the attention of Ms. Yulia Bondarenko, Ms. Evgeniya Romanenkova.

4.2. Bid opening place and time

Dubai, UAE _______

4.3. The possibility of Bidders' representatives to attend the bid opening

No

4.4. The possibility to submit comments to the draft contract

No

 1. 5.      Bid composition

5.1.List of Documents in the Envelope; Form 9

5.2.Qualification Data; Form 1

5.3.BID; Form 2

5.4.Technical Proposal; Form 3

5.5.Service Rendering Schedule; Form 5

5.6.Parent Company's Guarantee (if applicable); Form 8

5.7.Commercial Proposal; Form 7

5.8.Business Partner Questionnaire; Form 10

5.9.Good Standing Certificate of the company issued by the Registry Agency

5.10.     Copy of Bidders' relevant license for performance of railroad carriage, issued by the Minister of Transport and Telecommunications as laid down in Regulation No. 42/06 July 2001.

5.11.     Copy of Bidders' relevant safety certificate for the purpose of access to the railroad infrastructure as laid down in Regulation No. 41/27 June 2001 on the access to and use of railroad infrastructure.

5.12.     Copy of Bidders' contract for access to and use of the railroad infrastructure as laid down in Regulation No. 41/27 June 2001 on the access to and use of railroad infrastructure.

5.13.     Copy of Bidders' certificate issued by Executive Agency of Railroad Administration with the numbers of the cars, certifying their registration in the National Register of Vehicles.

5.14.     Copy of Bidders' rental contract for the relevant tank cars, their numbers being listed in the contract, provided that the tank cars shall be free from any inspections for a period of 2 years after the date of submission of bid (applicable only if the bidder rents tank cars).

5.15.     Copy of Bidders' rental contract for railroad infrastructure (railroad tracks) in the railway stations of loading, shipment or delivery (applicable only if the bidder rents the infrastructure).

5.16.     Copy of Bidders' articles of association;

5.17.     Original power of attorney issued to the person who has signed the Title page (Form 6) authorizing such a person to assume obligations on behalf of the Bidder if the person is not authorized to do so according to the Bidder’s articles of association;

5.18.     Certificate issued by the Registry Agency evidencing that the company is not declared bankrupt and is not undergoing a bankruptcy proceedings issued not earlier than two weeks before the date of submission of the documents. An original or a notarized copy must be submitted;

5.19.     Certificate issued by the Registry Agency evidencing that the company is not undergoing a liquidation procedure issued not earlier that two weeks before the date of submission of the documents. An original or a notarized copy must be submitted;

5.20.     Copy of financial statements (in accordance with the IFRS or US GAAP) for the past 3 full years certified by the Bidder: balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, audit opinion (or a written confirmation of the absence thereof) and the breakdown of accounts receivable and payable;

5.21.     Certificate issued by the National Revenue Agency of the presence or absence of tax and social security liabilities issued not earlier than two weeks before the date of submission of the documents. An original or a notarized copy must be submitted;

5.22.     Declaration that the bidder or any persons related to the bidder do not have outstanding debts, as at the date of submission of the offer, to Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD or other companies of the LUKOIL Group;

5.23.     Electronic version of all documents in Envelope A in PDF, MS Word, Excel formats on a data storage device;

Notes:

а)      When the Bidder is represented by a consortium, the abovementioned documents (except for items 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12) shall be submitted for each partner separately.

б)      A copy of the consortium agreement shall be provided according to article 11 of the Instruction.

в)      The documents listed in items 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.10, 5.11, 5.12 shall be submitted by the Leading Partner on behalf of all Consortium members.

 


16.09.2016
Открит търг за пластмасови небанкови карти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за

 

Избор на доставчик за изработка и окомплектоване на пластмасови небанкови карти

Цената на тръжната документация е 100 лева (сто лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 29.09.2016 г., до 12.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.10.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


02.09.2016
Открит търг за организация на кампания

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за „Организация на кампания по повишаване на продажбите” за нуждите на „ЛУКОЙЛ България”ЕООД

Цената на тръжната документация е 100 лева (сто  лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Катерина Клюгвант-Браим  - тел: 02 91 74 293

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Катерина Клюгвант-Браим - тел: 02 91 74 293

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 15.09.2016г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 01.10.2016г., до 16 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга можете да изтеглите от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


02.09.2016
Открит търг за производство на рекламни материали

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за „Производство на рекламни материали “ за нуждите на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Цената на тръжната документация е 60 лева (шестдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Катерина Клюгвант-Браим - тел: 02 91 74 293

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Катерина Клюгвант-Браим - тел: 02 91 74 293

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 15.09.2016г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 01.10.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга можете да изтеглите от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


28.07.2016
Съобщение

„Лукойл България”ЕООД, в качеството си на Възложител и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява Обществен достъп за своето инвестиционно предложение: „Промяна в количествата на съхраняваните ОХВ на територията на ПСБ Аспарухово, с оператор „Лукойл България”ЕООД” за срок до 14 дни от настоящото обявление. Уведомлението по чл.4 е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Бургас, „Лукойл България” ЕООД, Територия ЛНХБ, Отдел „Експлоатация и технически политики” – Д.Стоилова, тел. за връзка: 0889 091 336. Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.


25.07.2016
Открит търг за доставка на гишета

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Доставка и монтаж на гишета за нощен режим на работа на бензиностанции на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 07.08.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 24.08.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


28.06.2016
Открит търг за ремонтни дейности

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

"Ремонтни дейности в работни помещения на Централен офис на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД /от 1 ви до 5 ти етаж/

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 05.07.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 11.07.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


20.06.2016
Открит търг за "Гореща линия"

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за :

 

„Предоставяне на услугата «Гореща линия» за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2016 - 2018г.”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  04.07.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.07.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


31.05.2016
Открит търг за демонтаж, производство и монтаж на дограма

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Демонтаж на съществуваща дограма,

 изработка, доставка и монтаж на алуминиева дограма за западна фасада на централен офис на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 06.06.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 10.06.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 

 


20.05.2016
Открит търг за избор на фирма за предоставяне услуга "Таен клиент"

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за :

 

„Предоставяне на услугата «Таен клиент» за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2016 - 2018г.”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  03.06.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 17.06.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


03.05.2016
Открит търг за продажба на метални отпадъци

“Лукойл България” ЕООД

обявява открит търг с предмет:

Продажба на метални отпадъци от бракувано имущество, собственост на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

Цената на тръжната документация е  150,00  лeвa без ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция  по развитие и експлоатация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков   – тел. + 359 2 91 74 267.

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Управление на имуществото

Вася Вановска   – тел. + 359 2 91 74 418.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 25.05.2016 г. до 17.00  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 07.06.2016, до 17.00 часа.

Допуснатите участници в търга ще бъдат уведомени писмено за датата на провеждане на търга.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 5 работни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Общи сведения за предмета на търга можете да изтеглите на следния линк: Общи сведения


28.04.2016
Обява за продажба

"ЛУКОЙЛ-България" ЕООД  продава  четкова машина за миене на коли, произведена от фирма “CECCATO” модел Master 240, находяща се на бензиностанция Б-15, град София, кв. Западен Парк, бул.Сливница.

За въпроси и допълнителна информация:
тел. +359 2  9174  219


27.04.2016
Открит търг за комуникационно обслужване

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„„Комуникационно (PR) и медийно обслужване на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова – тел. 02/9174286 

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 13.05., до 16 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 27.05.2016 г., до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

Общи сведения за предмета на търга можете да изтеглите от следния линк: Общи сведения.


25.04.2016
Открит търг за митническо оформяне на документи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за „Избор на изпълнител по услуга за митническо оформяне на документи свързани с внос/износ на нефтопродукти през 2016г. – 2018г.“

Цената на тръжната документация е 240 лева (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 9.05.2016г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 25.05.2016г., до 15 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


25.04.2016
Открит търг за доставка на горива

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за „Доставка на светли горива от складовете на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД до склад на Купувача на територията на Република България през 2016г. – 2018г.“

Цената на тръжната документация е 240 лева (двеста и четиридесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов - тел: 02 91 74 184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 9.05.2016г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 25.05.2016г., до 15 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


17.03.2016
Открит търг за хигиенизиране

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

Цялостно хигиенизиране на сградата на „ЛУКОЙЛ България”

 

Цената на тръжната документация е  50  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция  по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Атанас Коев   – тел. + 359 2 91 74 140.

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция  по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Атанас Коев   – тел. + 359 2 91 74 140.

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е  5 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 21.03.2016 г. до 15.00  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 25.03.2016, до 17.00 часа.

Дата  на провеждане на търга: 28 март 2016 г.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Общи сведения за предмета на търга можете да изтеглите на следния линк: Общи сведения

 


01.03.2016
Открит търг за доставка на автомобили

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Доставка на 14 броя нови автомобили Dacia Dokker Ambiance 1.5 dCi 75 hp N1 при условията на финансов лизинг за нуждите на „ЛУКОЙЛ България”ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 300 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Лазаров – тел. 02/9174216

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Лазаров – тел. 02/9174216

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 14.03.2016 год., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 01.04.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 


01.03.2016
Открит търг за отдаване на обекти в управление

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за «Отдаване на обекти в управление, собственост на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД (бензиностанции): О-758 Брезник и О-762 Шумен»

 

Цената на тръжната документация е 300 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Василев – тел. 02/9174306

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Василев – тел. 02/9174306

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 14.03.2016 год., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 01.04.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


17.02.2016
Открит търг за поддържане на тревни площи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Поддържане (косене) на тревните площи в петролно-снабдителните бази на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД”

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 01.03.2016 год., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18.03.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общи сведения за предмета на търга можете да изтеглите от следния линк: Общи сведения


11.02.2016
Open Procedure Invitation

LUKOIL SERBIA announcement

 to bid in open procedure for the provision of the following services “International Rail Transport of Petrol Derivatives in the Wagons of Transporter for the Company Needs

 

Contracting Entity: “LUKOIL SRBIJA“ АD, Bulevar Mihaila Pupina 165d, 11070 Novi Beograd

Contact phone No.: 2220 430, e-mail: jelenamandic@lukoil.rs

Date of commencement of the Works: 1 April 2016

Date of end of the Works: 31 December 2017.

The tender documentation package shall be submitted to you upon submitting the application for participation in tender.

The deadline for submitting the application for participation in tender and submission of tender documentation is 14 days after publishing this Invitation

The deadline for submitting tender bids is until 12 March 2016 to the abovementioned address.

The opening of the technical part of the bids shall be performed on 14 March 2016 without the presence of Bidders.

The date of the auction shall be communicated subsequently

The bid validity period shall be at least 90 calendar days as of the date of the tender implementation.

         The Contract with the Winning Bidder shall be entered into 30 calendar days after the date of adequate notification  of tender results.

“LUKOIL SERBIA“ АD, Belgrade reserves the right to reject all bids.

The “Application for Participation in Tender“ Form as well as any other information may be obtained via phone and email, and contact information can be found in the Invitation.

General Data

 


09.02.2016
Открит търг за извършване на инвентаризации

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

Извършване на пълни инвентаризации на стоки към магазините от веригата бензиностанции „Лукойл“ през 2016г.

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – тел. 02/9174 236

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – тел. 02/9174 236

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – тел. 02/9174 236

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  17.02.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 26.02.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


01.02.2016
Открит търг за ремонтни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Ремонтни мероприятия на магистрален продуктопровод Бургас –София през 2016г.

Цената на тръжната документация е 250 лева (двеста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 14.02.2016, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 02.03.2016, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


30.12.2015
Открит търг за ремонтни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

"Ремонтни мероприятия в ПСБ/ТПС през 2016 г. - Ревизия на външно ел. захранване на ПСБ Стара Загора – „резервен въвод” с изграждане на ново кабелно трасе"

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов – тел. 02/9174329

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов – тел. 02/9174329

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 13.01.2016, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 31.01.2016, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


30.12.2015
Открит търг за енергийно оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

“Доставка, монтаж и модернизация на енергийно оборудване на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2016 г.”

Цената на тръжната документация е 200 лева (двеста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 15.01.2016 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 29.01.2016 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение до 30 календарни дни, считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


15.12.2015
Открит търг за доставка на хигиенни материали

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

„Доставка на хигиенни  материали на бензиностанции, нефтобази и офиси на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2016 г.

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения и мостри:

Мостри:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева –тел.02/9174252

Тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева –тел.02/9174118

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  05.01.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


15.12.2015
Открит търг за доставка на канцеларски материали

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

„Доставка на канцеларски  материали на бензиностанции, нефтобази и офиси на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2016 г.”

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет  лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения и мостри:

Мостри:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева –тел.02/9174252

 

Тръжни предложения :

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева –тел.02/9174118

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  05.01.2016 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


15.12.2015
Открит търг за общостроителни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Общостроителни мероприятия  на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2016 г.”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 28.12.2015, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 14.01.2016, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


15.12.2015
Открит търг за модернизация на магазини

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Модернизация на магазини на бензиностанции

на „Лукойл България“ ЕООД през 2016 г.”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 28.12.2015, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 14.01.2016, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


15.12.2015
Открит търг за избор на застраховател

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за

Избор на застрахователно дружество за застраховане на финансов риск по договори с корпоративни клиенти и застраховка на търговски кредит при продажба на полимерни продукти.

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 30.12.2015 г., до 14.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.01.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


12.12.2015
Открит търг за фискални ленти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

Избор на фирма за „Доставка на фискални ленти за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2016г.”

 

Цената на тръжната документация е 100 лева (сто лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева –тел.02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  18.12.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 29.12.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


03.12.2015
Открит търг за хигиенизиране

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

„Цялостно хигиенизиране на сградата на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД”

 

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка: IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК София

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Администрация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Таня Китова  – тел. 02 9174 288

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Администрация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Таня Китова  – тел. 02 9174 288

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 6 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 08.12.2015 г.,

до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 14.12.2015 г., до 16.00 часа.

Дата  на провеждане на търга: 16.12.2015 г.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

 Общи сведения за предмета на търга

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя  – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

 


03.12.2015
Открит търг за ремонтни работи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Ремонтни работи в ПСБ и ТПС на  ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД през 2016 г.”

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.12.2016г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 15.01.2016г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


20.11.2015
Открит търг за охрана

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

Избор на фирма за охрана с всички законни средства имуществото на „Лукойл България” ЕООД за 2016г.

 

Цената на тръжната документация е 25 лева (двадесет и пет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева –тел.02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  11.12.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18.12.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


04.11.2015
Открит търг за визуализация

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Визуализация на бензиностанции на Лукойл България ЕООД през 2016 г. – част от инвестиционен проект  “Увеличаване на обектите, продаващи ЕКТО горива”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 17.11.2015, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 04.12.2015, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


04.11.2015
Открит търг за технологично оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка, монтаж и модернизация на технологично оборудване на бензиностанции на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД през 2016 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 17.11.2015, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 04.12.2015, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


04.11.2015
Открит търг за строително-монтажни работи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с преустройство на технологични инсталации за светли горива на бензиностанции на Лукойл България ЕООД през 2016 г. - част от инвестиционен проект  “Увеличаване на обектите, продаващи ЕКТО горива”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 17.11.2015, до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 04.12.2015, до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


21.10.2015
Открит търг за изработка на колективна система

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на

колективна система за събиране и оползотворяване на отработени масла по отношение на пуснатите от ЛУКОЙЛ-България количества свежи масла на пазара в РБългария за периода 01.01.2016-31.12.2016г.Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:
IBAN: BG16CITI92501000113101
BIC: CITIBGSF
СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
Дирекция „Доставки и продажби на едро”
1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42
Румен Янчев – тел. 02/9174272, 0889 353 385

Адрес за изпращане на заявка за участие:
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
Дирекция „Доставки и продажби на едро”
1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42
Румен Янчев – тел. 02/9174272

Адрес за изпращане на тръжни предложения:
„ЛУКОЙЛ България” ЕООД
Тръжен комитет
1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42
Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.
Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.
Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.11.2015г., до 16.00 часа.
Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.
Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите - 23.11.2015г.г., до 16.00 часа.
Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


15.10.2015
Открит търг за изработка на знамена

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за :

Изработване и доставка на знамена за нуждите на „ЛУКОЙЛ България”ЕООД през 2015-2016г.

 

Цената на тръжната документация е 100 лева (сто лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дрeбно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева –тел.02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за подаване на заявка за участие и  получаването на екземпляр от тръжната документация:  27.10.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 04.11.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк:  Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


07.10.2015
Открит търг за застраховане

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Сключване на застраховка финансов риск по договори с корпоративни клиенти и застраховка на търговски кредит при продажба на полимерни продукти.

 

Цената на тръжната документация е 150 лева (сто и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дербно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 21.10.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 06.11.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


06.10.2015
Открит търг за изработка на карти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител - фирма за изработка на небанкови пластмасови карти ЛУКОЙЛ с персонализация

 

Цената на тръжната документация е 70 лева (седемдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дербно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Симона Савова – тел. 02/9174407

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  21.10.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 27.10.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга. 

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


30.09.2015
Открит търг за предоставяне на помещения за обучение

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма за

„Предоставяне на помещения за провеждане на теоретично и практическо обучение,изпити и оценяване на служители на „ЛУКОЙЛ България” през 2015-2017 гг.

Цената на тръжната документация е 50  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101 СИТИБАНК, СОФИЯ

 Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция «По персонала и административните въпроси»

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси»

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

 Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 15 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 Краен срок за закупуване на тръжната документация:08 .10.2015 г, до 16.00часа.

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 16.10.2015 г., до 16.00часа.

 Дата  на провеждане на търга: 19.10.2015 г.

 Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите оттук: Заявка

Обща информация за предмета на търга


03.09.2015
Информация при възникване на аварии

Информация за засегнатото население при възникване на аварии в ПСБ -Стара Загора

на „Лукойл България” ЕООД

 

Уважаеми дами и господа!

 

„Лукойл България” ЕООД е оператор на пласментно-снабдителна база „Стара Загора”.

В нея има  съоръжения, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани за тези съоръжения. Изтегли документ оттук


26.08.2015
Открит търг за медицинско обслужване

“ЛУКойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

„Медицинско обслужване на служители на на „ЛУКОЙЛ България”

 

Обща информация за провеждания търг:

Започване на работите/услугите   ноември 2015 год

Приключване на работите/услугите    ноември 2017 год

Дата на провеждане на търга  05.10.2015 год

Цената на тръжната документация е 50  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция «По персонала и административните въпроси»

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция «По персонала и административните въпроси»

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 15 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация:09 .09.2015 г, до 16.00часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 30.09.2015 г., до 16.00часа.

Дата  на провеждане на търга: 05.10.2015 г.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка

Общи сведения за предмета на търга можете да изтеглите на следния линк: Общи сведения

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.


19.08.2015
Информация при възникване на аварии

Информация за засегнатото население при възникване на аварии в ПСБ „Русе”

на „Лукойл България” ЕООД

 

Уважаеми дами и господа!

 

„Лукойл България” ЕООД е оператор на пласментно-снабдителна база „Русе”.

В нея има  съоръжения, криещи опасност, които подлежат на контрол по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Съгласно посочените горе два нормативни акта, Вие ще бъдете информирани за тези съоръжения. Изтегли документ оттук

 

 


13.08.2015
Открит търг за покупка на биодизел

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг  за закупуване на 54 000 тона (±10%) Биодизел

за нуждите  на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2015г./2016г.

Цената на тръжната документация е 400 лева (четиристотин лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радостина Кършибрадова - тел: 02 91 74 185

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радостина Кършибрадова - тел: 02 91 74 185

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 26.08.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  14.09.2015г., до 15 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


13.08.2015
Public Tender for Purchase of Biodiesel

LUKOIL BULGARIA EOOD

Announces a public tender for purchase of 54 000 t +/- 10% biodiesel (FAME)

For the purpose of mixing with mineral diesel fuels for the needs of

of LUKOIL BULGARIA EOOD in 2015/2016

 

The price of the tender documentation is BGN 400 (four hundred), VAT included, and must be paid to the following account:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

CITIBANK, SOFIA

The tender documentation is delivered against a document evidencing the payment of the price and a copy of the tender application received at the following address:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Petroleum Product Sales Directorate

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radostina Karshibradova, phone: 02 91 74 185

Address to send the tender application:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Petroleum Product Sales Directorate

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radostina Karshibradova, phone: 02 91 74 185

Address to send tender offers:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Tender Committee

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radina Koleva

The tender application shall be filed by the tenderer personally or by an authorised representative of the tenderer. Deadline to submit tender applications – 14 days from the date of publication of the announcement.

Deadline to receive a copy of the tender documentation: Before 16.00 h on 26 August 2015.

Deadline to receive the offers of the tenderers: before 15:00 h on 14 September 2015.

The application form can be downloaded from the following link: APPLICATION

 

The qualification questionnaire form of the tenderer evidencing the compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation shall be enclosed to the tender application and may be downloaded from the following link: 

 

Note:  

 

If LUKOIL Bulgaria EOOD has requested submission of the qualification questionnaire form from the tenderer to establish the compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, a copy of the tender documentation may be received after an examination of the received application and the enclosed form and payment of the price of the tender documentation.

If LUKOIL Bulgaria EOOD has not requested submission of the qualification questionnaire form from the tenderer to establish the compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, a copy of the tender documentation may be received immediately after submission of the tender application and enclosing a document for payment of the price of the tender documentation.

If the qualification questionnaire form of the tenderer will be examined for compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, the text of the invitation to tender shall be amended accordingly.

The validity of the tender offers shall be not less than 90 calendar days form the date of the tender.

The contract with the winner in the tender procedure will be signed within 30 calendar days from the date of sending the notice of the tender results.

 

The tender is open to legal entities registered pursuant to the VAT Act.


13.08.2015
Открит търг за покупка на биоетанол

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг  за закупуване на 28 700 хил. литра 20оС (±10%) Биоетанол за нуждите на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД през 2015г. / 2016г.

Цената на тръжната документация е 400 лева (четиристотин лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радостина Кършибрадова - тел: 02 91 74 185

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радостина Кършибрадова - тел: 02 91 74 185

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 26.08.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  14.09.2015г., до  15 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

 

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


13.08.2015
Public Tender for Purchase of Bioethanol

LUKOIL BULGARIA EOOD

Announces a public tender for purchase of 28 700 thousand litters bioethanol

for the needs of LUKOIL BULGARIA EOOD in 2015/2016

 

The price of the tender documentation is BGN 400 (four hundred), VAT included, and must be paid to the following account:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

CITIBANK, SOFIA

The tender documentation is delivered against a document evidencing the payment of the price and a copy of the tender application received at the following address:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Petroleum Product Sales Directorate

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radostina Karshibradova, phone: 02 91 74 185

Address to send the tender application:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Petroleum Product Sales Directorate

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radostina Karshibradova, phone: 02 91 74 185

Address to send tender offers:

LUKOIL BULGARIA EOOD

Tender Committee

42, Todor Alexandrov Directorate, Sofia 1303

Radina Koleva

The tender application shall be filed by the tenderer personally or by an authorised representative of the tenderer. Deadline to submit tender applications – 14 days from the date of publication of the announcement.

Deadline to receive a copy of the tender documentation: Before 16.00 h on 26 August 2015.

Deadline to receive the offers of the tenderers: before 15:00 h on 14 September 2015.

The application form can be downloaded from the following link: APPLICATION

 

Note:  

 

If LUKOIL Bulgaria EOOD has requested submission of the qualification questionnaire form from the tenderer to establish the compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, a copy of the tender documentation may be received after an examination of the received application and the enclosed form and payment of the price of the tender documentation.

If LUKOIL Bulgaria EOOD has not requested submission of the qualification questionnaire form from the tenderer to establish the compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, a copy of the tender documentation may be received immediately after submission of the tender application and enclosing a document for payment of the price of the tender documentation.

If the qualification questionnaire form of the tenderer will be examined for compliance with the requirements for industrial safety, labour protection and environmental preservation, the text of the invitation to tender shall be amended accordingly.

The validity of the tender offers shall be not less than 90 calendar days form the date of the tender.

The contract with the winner in the tender procedure will be signed within 30 calendar days from the date of sending the notice of the tender results.

 

The tender is open to legal entities registered pursuant to the VAT Act.


09.07.2015
Открит търг за замяна на елементи на визуализацията

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Замяна на елементи на визуализацията на бензиностанции на Лукойл България ЕООД съгласно корпоративен стандарт през 2015 г.”

Цената на тръжната документация е 400 лева (четиристотин лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 22.07.2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 7.08.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


23.06.2015
Открит търг за поддръжка на ПГС, ПИС и ПГА

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Абонаментно поддържане на пожароизвестителните системи/ПИС/,пожарогасителните системи/ПГС/ и пожарогасителните апарати/ПГА/ в ПСБ, ТПС и АЗС на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

Започване на работите  - след подписване на договор с изпълнителя – около 15 август 2015 г.

Приключване на работите  -  31 декември 2018 г.

Дата на провеждане на търга  - претендентите ще бъдат своевременно уведомени

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация ”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков  – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков  – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  6 юли  2015 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 23 юли  2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


23.06.2015
Открит търг за обслужващи дейности

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Изпълнение на обслужващи дейности при извършване на метрологични проверки на средства за измерване (бензиноколонки и нивомерни измервателни системи) и при проверка на ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензинови пари на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2015 и 2016 г.”

 

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 06.07.2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 22.07.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: Общи сведения

Забележка:

Екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


22.05.2015
Открит търг за почистване на каломаслоуловители

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Почистване на каломаслоуловители от петролни продукти на бензиностанции  на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД през 2015 г. и 2016 г.”

 

Цената на тръжната документация е 50 лева (петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 29.05.2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 05.06.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

 

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


29.04.2015
Открит търг за поддръжка и ремонт на вагон-цистерни

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за Периодична  поддръжка и ремонт на 60 (шестдесет) броя вагон-цистерни, собственост на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД за превоз на газ пропан-бутан през 2015 г.

 

Започване на работите  - след подписване на договор с изпълнителя – около 1 юли 2015 г.

Приключване на работите  -  31 декември 2015 г.

Дата на провеждане на търга  - претендентите ще бъдат своевременно уведомени

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация ”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дорян Чернев  – тел. 02/9174265

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дорян Чернев  – тел. 02/9174265

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  15  май 2015 г., до 12.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 29 май  2015г., до 12.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

 

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

 

Забележка:

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя – участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


07.04.2015
Открит търг за доставка на маркер за дизелово гориво

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за

Избор на доставчик на маркер за дизелово гориво за отопление

Цената на тръжната документация е 60 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 17.04.2015г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 30.04.2015г. до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА


25.03.2015
Открит търг за строително-монтажни работи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с преустройство на технологични инсталации за светли горива на бензиностанции на Лукойл България ЕООД през 2015 г. - част от инвестиционен проект  “Увеличаване на обектите, продаващи ЕКТО горива”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 07.04.2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите  е 23.04.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 

 


25.03.2015
Открит търг за изпълнение на визуализация

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Визуализация на бензиностанции на Лукойл България ЕООД през 2015 г. – част от инвестиционен проект  “Увеличаване на обектите, продаващи ЕКТО горива”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 07.04.2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 23.04.2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Общите сведения за предмета на търга могат да се изтеглят от следния линк: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.


25.03.2015
Уведомление за инвестиционно предложение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „ЛУКОЙЛ-България”ЕООД, адрес гр. София, бул. „Тодор Александров” № 42,

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на един тръбен  кладенец за противопожарни нужди в ТПС „Ихтиман” с оператор „Лукойл България””. Местоположение: землище с.Живково, ПИ 075552, ЕКАТТЕ 29338, общ.Ихтиман

 

За контакти : Красимир Георгиев, ТПС „Ихтиман”, тел.: 0887497558

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

ПРИЛОЖЕНИЕ: Информация по чл. 4 ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Дата: 25.03.2015г.


19.03.2015
Открит търг за ремонтни дейности

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за Ремонтни работи в ПСБ и ТПС през 2015г

 

Започване на работите  - след подписване на договор с изпълнителя – около 5 май 2015 год

Приключване на работите  - 20 декември 2015г.

Дата на провеждане на търга  - претендентите ще бъдат своевременно уведомени

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация ”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански  – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански  – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

 

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  1  април 2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 17 април  2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

Изтеглете Общи сведения за предмета на търга

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


19.03.2015
Открит търг за ремонтни работи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за Ремонтни работи на МТ Бургас –София през 2015г.

 

 

Започване на работите  - след подписване на договор с изпълнителя – около 5 май 2015 год

Приключване на работите  -  30 декември 2015г.

Дата на провеждане на търга  - претендентите ще бъдат своевременно уведомени

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация ”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански  – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански  – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  1  април 2015г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 17 април  2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: ЗАЯВКА

Формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда е задължителна да се приложи към заявката за участие в търга и може да се изтегли от следния линк……………

Изтеглете Общите сведения за предмета на търга

Забележка:

Ако „ЛУКОЙЛ България” ЕООД е поискало представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

В случай, че „ЛУКОЙЛ България” ЕООД не е поискало представяне на форма на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да се получи веднага след подаване на заявката за участие в търга и приложен документ за заплащане на цената на тръжната документация.

Ако ще бъде извършвана експертиза  на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда се променя и текстът на поканата за участие в съответната част.

Срокът на действие на тръжните предложения трябва да е не по малък от 90 календарни дни, считано от датата на провеждане на търга.

С победителя –участник в тръжната процедура ще бъде сключен договор за изпълнение  до 30 календарни дни,считано от датата на изпращане на уведомлението за резултатите от търга.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

 


12.03.2015
Открит търг за поддръжка на тревни площи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Поддържане (косене) на тревните площи в петролно-снабдителните бази на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД”

 

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Недялков – тел. 02/9174267

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 31.03.2015 год., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 16.04.2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


06.03.2015
Обява за отдаване на обекти под наем

Лукойл България ЕООД отдава следните обекти под наем:

ВИД КВАДРАТУРА ОБЕКТ АДРЕС
Автокомплекс 257 кв.м     Б068 Перник кв.Ладовица
Автосервиз 198 кв.м  Б127 Враца изх. за Бяла Слатина
Автосервиз 40 кв.м        Б127 Враца изх. за Бяла Слатина
Автосервиз 60 кв.м    Б151 Бяла Слатина  изх. за Плевен
Автосервиз 64 кв.м         Б186 Видин          бул.Панония
Автосервиз 30 кв.м         Б189 Враца          ул.Софийско шосе
Автосервиз 40 кв.м         Б189 Враца          ул.Софийско шосе
Автосервиз 165 кв.м      Б190 Генерал Тошево   ул.Димитър Благоев 82
Автомивка 75 кв.м       Б062 Гоце Делчев ул.Дунав №14
Автомивка 36 кв.м       Б079 Бургас кв.Меден Рудник, до бл.432
Автомивка 80 кв.м       Б083 Пловдив бул.Асеновградско шосе, до КАТ
Автомивка 27 кв.м       Б118 Пазарджик ул.Христо Касапвелев 2
Автомивка 40 кв.м       Б121 Самоков ул.Софийско шосе 1
Автомивка 36 кв.м      Б130 София ул.Първа българска армия 19
Автомивка 42 кв.м       Б138 Пловдив бул.Пещерско шосе 138
Автомивка 119 кв.м     Б160 Сливен ул.Цар Симеон 7
Автомивка 35 кв.м       Б175 Якоруда ул.Цар Борис III №2
Автосервиз 80 кв.м       Б058 Белица до Гара Белица 
Пункт за смяна на масло  60 кв.м  Б156 Сандански  изх. за Кулата
Пункт за смяна на масло  60 кв.м   Б167 Петрич изх.Златарево
Пункт за смяна на масло  45 кв.м   Б180 Чирпан  изх.Стара Загора
Канал за смяна на масло  45 кв.м   Б184 Разград изх. Русе
Пункт за техническо обслуждаве 30 кв.м       Б162 Костинброд  ул.Ломско шосе
Магазин и канал за смяна на масло 51 кв.м  Б120 Айтос  ул.Славянска 94

 

За контакти 029174297, 9174219


18.02.2015
Открит търг за избор на изпълнител

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за Извършване на електрически измервания на защитни заземителни и мълниезащитни инсталации, контур „фаза–защитен проводник”, контрол на електрическа/електрохимична (катодна) защита на резервоари за съхранение на пропан – бутан, на обекти собственост на Лукойл България ЕООД”

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и Експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Андрей Рибнишки – тел. 02/9174175

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и Експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Андрей Рибнишки – тел. 02/9174175

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 04 март 2015 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18 март 2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

http://www.lukoil.bg/webfs/pub/a/1372-12/Zayavka_za_uchastie.doc


28.01.2015
Уведомление за инвестиционно предложение


27.01.2015
Открит търг за дезинсекция и дератизация

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

 „Дезинсекция и дератизация на подлежащите площи срещу инсекти и гризачи на бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 100 (сто) лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 04.02.2015 г., до 10:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11.02.2015 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


27.01.2015
Открит търг за изработка на обувки

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

 „Изработване на работни обувки за служителите на бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 100 (сто) лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 04.02.2015 г., до 10:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11.02.2015 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


27.01.2015
Открит търг за търговско оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

 „Изработване, доставка и монтаж на комплект търговско оборудване, (затваряеми метални шкафове) в търговски обекти на бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 100 (сто) лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 04.02.2015 г., до 10:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11.02.2015 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


27.01.2015
Открит търг за търговско оборудване - кошове

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

 „Изработване, доставка и монтаж на комплект оборудване кошове за отпадъци в търговски обекти на бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 100 (сто) лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 04.02.2015 г., до 10:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11.02.2015 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


22.01.2015
Открит търг за доставка на санитарни и хигиенни консумативи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Доставка на санитарни и хигиенни консумативи – премиум клас за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2015 г.”

 

Цената на тръжната документация е 300  лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  05 февруари 2015г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 20 февруари 2015г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


17.12.2014
Открит търг за доставка, монтаж и експлоатация на енергийно оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

“Доставка, монтаж и модернизация на енергийно оборудване на бензиностанции на „Лукойл България“ ЕООД през 2015 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 05.01.2015, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


17.12.2014
Открит търг за общостроителни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Общостроителни мероприятия на бензиностанции на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД през 2015 г.”

Цената на тръжната документация е 350 лева (триста и петдесет лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 05.01.2015 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


16.12.2014
Открит търг за доставка, монтаж и експлоатация на енергоспестяващи системи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоспестяващи системи на бензиностанции от веригата на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД през 2015 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов – тел. 02/9174270

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 05.01.2015, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19.01.2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


16.12.2014
Открит търг за комуникационно и рекламно обслужване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„„Комуникационно (PR) и рекламно обслужване на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД”

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова – тел. 02/9174214 

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител до 14 календарни дни от датата на обявяването на търга.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 5.01.2014г., до 16 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 16.01.2014 г., до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка


16.12.2014
Открит търг за избор на доставчици

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за

 “Избор на една или повече основни фирми доставчици предоставящи комплексно, коректно и високо качествено обслужване  на обектите чрез доставка и съхранение на стоки предназначени за продажбата в магазините към бензиностанции „ЛУКОЙЛ” 

Цена на тръжната документация е 500лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/9174 – 124

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/9174 – 124

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева– 02/9174 – 118

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 30.12.2014, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 13.01.2015 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


12.12.2014
Открит търг за превозвач на биодизел

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за

«Избор на превозвач на биодизел от ПСБ «Илиенци» до ПСБ «Пловдив»

Цената на тръжната документация е 60 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Асен Добранов – тел. 02/9174254

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Асен Добранов – тел. 02/9174254

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 19.12.2014г., до 17.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  6.01.2015г.г., до 17.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


03.12.2014
Открит търг за хигиенизиране

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за цялостно хигиенизиране на сградата на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

 Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявката за участие на адрес:

 „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова   + 359 2 91 74 228,  Таня Китова +359 2 91 74 288

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

 „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова

 Краен срок за закупуване на тръжната документация: 9.12.2014 г., до 16:00 часа.

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 15.12.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от този линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

 


03.12.2014
Открит търг за реконструкция на колектор

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител на «Реконструкция на колектор за ВВГ към АНЕ в ПСБ Русе»

Цената на тръжната документация е 120 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  18.12.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  16.01.2015г.г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

Форма на заявка


27.11.2014
Открит търг за доставка на пломби

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка на пломби за пломбиране на ж.п. цистерни, автоцистерни и контролни точки в ПСБ”

Цената на тръжната документация е 60 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 05.12.2014г, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 12.12.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка


24.11.2014
Открит търг за охрана

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за охрана с всички законни средства имуществото на бензиностанции  ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2015г.”

 

Цената на тръжната документация е  25 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  08 декември 2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18 декември  2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


21.11.2014
Открит търг за консумативи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за „Доставка на фискални ленти» за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2015г.”

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:  08 декември 2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18 декември  2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка


20.11.2014
Открит търг за доставка, монтаж и модернизация на оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка, монтаж и модернизация на технологично оборудване на бензиностанции на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД през 2015 г.”

Цената на тръжната документация е 300 лева (триста лева) с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бойко Цветанов – тел. 02/9174178

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.12.2014, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 18.12.2014 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Формуляр за Заявка


20.11.2014
Открит търг за абонаментно поддържане и аварийни ремонти на бензиностанции

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Абонаментно поддържане и аварийни ремонти на бензиностанции на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД”

Цената на тръжната документация е 500 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – тел. 02/9174190

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 03.12.2014 г., до 16.00 часа.


28.10.2014
Открит търг за оборудване кошове за отпадъци

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

 „Изработване, доставка и монтаж на комплект оборудване кошове за отпадъци в търговски обекти на бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 100лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174-124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 05.11.2014 г., до 10:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 12.11.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.

 


23.10.2014
Открит търг за система за събиране на отработени масла

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на колективна система за събиране и оползотворяване на отработени масла по отоншение на пуснатите от ЛУКОЙЛ-България количества свежи масла на пазара в РБългария за периода 01.01.2015-31.12.2015г.

Цената на тръжната документация е 50 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Румен Янчен – тел. 02/9174272, 0889 353 385

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Румен Янчев – тел. 02/9174272

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:5.11.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е  24.11.2014г.г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

 


20.10.2014
Открит търг за доставка на протоколни подаръци и материали

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за доставка на протоколни подаръци и материали

 

Тръжната документация се получава  срещу копие от заявката за участие на адрес:

 „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова – 02/ 9174- 214

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

 „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Мая Жекова

 Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 10 (десет) календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 Краен срок за закупуване на тръжната документация: 3.11.2014 г., до 16:00 часа.

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 20.11.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от този линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

 


09.10.2014
Открит търг за доставка на услуга "Гореща линия"

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Предоставяне на услугата «Гореща линия» за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2015г.”

Цената на тръжната документация е  200 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 23 октомври 2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 06 ноември 2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 


09.10.2014
Открит търг за доставка на услуга "Таен клиент"

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Предоставяне на услугата «Таен клиент» за нуждите на ЛУКОЙЛ България ЕООД  през 2015г.”

Цената на тръжната документация е  200 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – тел. 02/9174252

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 23 октомври 2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 06 ноември 2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 


07.10.2014
Открит търг за доставка на маркер за ДГ за отопление

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на изпълнител за

 

„Избор на доставчик на маркер за дизелово гориво за отопление

Цената на тръжната документация е 60 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Доставки и продажби на едро”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Любомир Андонов – тел. 02/9174184

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 16.10.2014г, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 20.10.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк: Заявка

 

 


28.08.2014
Отдаване под наем на заведение

"ЛУКОЙЛ-България" ЕООД отдава под наем помещение СНЕК БАР, със застроена площ от 117,80 кв.м. и складови помещения с обща застроена площ от 77,40 кв.м., находящи се на Бензиностанция Б011-с. Момин сбор, Велико Търново.

За въпроси и информация: Георги Златанов, тел.(02)9174-318 и 0884/86-12-07


25.08.2014
Избор на фирма за изработване, доставка и монтаж на търговско оборудване, (затваряеми метални шкафове и затваряеми метални кошов

        

 

 

 

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 Избор на фирма за изработване, доставка и монтаж на търговско оборудване, (затваряеми метални шкафове и затваряеми метални кошове за отпадъци) в търговски обекти на бензиностанции „Лукойл”

 

 

 

Цена на тръжната документация е 100лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

 

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

 

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

 

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 01.09.2014 г., до 10:00 часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 08.09.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


05.08.2014
Открит търг за реализиране на горива от автоестакада

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Реализиране на иновационни горива на ЕКО Петрол и ОМВ България от автоматизирана автоестакада в „Лукойл Нефтохим Бургас”АД 

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.08.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 3.09.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

http://www.lukoil.bg/webfs/pub/a/1372-12/Zayavka_za_uchastie.doc


05.08.2014
Открит търг за монтаж на резервоари

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Монтаж на  резервоари  за биоетанол в НБ Русе”

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.08.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 3.09.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

http://www.lukoil.bg/webfs/pub/a/1372-12/Zayavka_za_uchastie.doc


05.08.2014
Открит търг за ремонт на резервоарния парк

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Ремонтни работи на  резервоарния парк  на НБ”

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.08.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 3.09.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

http://www.lukoil.bg/webfs/pub/a/1372-12/Zayavka_za_uchastie.doc

 


05.08.2014
Открит търг за сервизно обслужване на система за електрохимична защита

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Сервизно обслужване на системата за електрохимична защита на магистрален продуктопровод Бургас-София”

 

Цената на тръжната документация е  100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански – тел. 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 18.08.2014г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 3.09.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

http://www.lukoil.bg/webfs/pub/a/1372-12/Zayavka_za_uchastie.doc


15.07.2014
Открит търг за избор на изпълнител за изграждане на бензиностанция и търговски комплекс с АГСС-АМ Тракия, 299 км Север

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Изграждане на бензиностанция и търговски комплекс с автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/за втечнени въглеводородни газове /ВВГ/ – АМ Тракия, км 299 север”

Цената на тръжната документация е 600 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 29.07.2014 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 13.08.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от тук: zaiavka

 


15.07.2014
Открит търг за избор на изпълнител за изграждане на бензиностанция и търговски комплекс с АГСС-с. Обнова

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Изграждане на бензиностанция и търговски комплекс с автомобилна газоснабдителна станция /АГСС/ за втечнени въглеводородни газове /ВВГ/ – с.Обнова, път I-3, км 56+750, ляво”

Цената на тръжната документация е 600 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев – тел. 02/9174120

Адрес за изпращане  на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация: 29.07.2014 г., до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 13.08.2014 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от тук: zaiavka

 


10.07.2014
Открит търг за избор на фирма за предоставяне на помещение за обучение на служители на ЛУКОЙЛ България през 2014 г.

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

„Предоставяне на помещения за провеждане на теоретично и практическо обучение,изпити и оценяване на служители на „ЛУКОЙЛ България” през 2014г.

Цената на тръжната документация е 50  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

 

 

 

 

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Администрация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция По персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анастасия Добрилова  – тел. 029174 228

 

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 5 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 15.07.2014 г, до 16.00часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 18.07.2014 г., до 16.00часа.

 

Дата  на провеждане на търга: 21.07.2014 г.

 

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк  zaiavka


19.06.2014
Открит търг за осигуряване на резервно захранване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за «Осигуряване на резервно електрическо захранване, чрез дизел - електрически агрегат на сгради и енергийни съоръжения: помпени системи за водоснабдяване и пожарогасене; и осигуряване на последователен транспорт на дизелово гориво и автомобилен бензин от Технологична помпена станция „Ихтиман“ на Лукойл България ЕООД”

Цената на тръжната документация е 200 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов – тел. 02/9174 329

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов – тел. 02/9174 329

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител. Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация:04.07.2014, до 16.00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 24.07.2014г., до 16.00 часа.

Форма на заявка можете да изтеглите от следния линк:

Zayavka_za_uchastie.doc

Забележка:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД изисква представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.


04.06.2014
Открит търг за VPN мрежа

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма за

„Виртуална мрежа за пренос на данни ”

Цената на тръжната документация е 100 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция «Развитие и експлоатация»

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Ръководител Отдел ИТО Д.Вълков  – тел. 029174139

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева 

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14  календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 16.06.2014г., до 17  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 2.07.2014г., до 17 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк:  заявка


23.05.2014
Открит търг за реконструкция на тръбопроводи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Реконструкция на технологични тръбопроводи от открита помпена станция до автоналивна естакада в ПСБ Пловдив”

Цената на тръжната документация е 100 лв. с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански - тел 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански - тел 02/9174283

Адрес за изпращане  на тръжни предложения

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за подаване на заявка за участие – 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Краен срок за получаването на екземпляр от тръжната документация 6 юни  2014 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 23 юни   2014  г., до 16.00 часа.

 

 


19.05.2014
Открит търг за куриерски услуги

“ЛУКойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

Извършване на куриерски услуги за страната и чужбина за нуждите на „Лукойл България ЕООД” през 2014 г.

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция - Администрация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Веселина Костадинова  – тел. 029174205

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция - Администрация

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Веселина Костадинова 

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация:01.06.2014 г, до 17.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 07.06.2014 г, до 17.00 часа.

Форма на Заявка


16.05.2014
Открит търг за ремонт и сервиз на автомобили

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 

Ремонт и сервизно обслужване на автомобили, собственост на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Цена на тръжната документация: 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявката за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Евгени Лазаров – 02/ 9174- 216

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 (четиринадесет) календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана. 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 18.06.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.

Форма на Заявка


10.05.2014
Открит търг за доставка на канцеларски материали

“ЛУКойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка на канцеларски  материали на бензиностанции, нефтобази и офиси на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

Цената на тръжната документация е 100  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101;

BIC: CITIBGSF, СИТИБАНК, СОФИЯ

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и попълнена заявка за участие  на адрес:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция “Продажби на дребно”

Светла Сивчева

тел:029174  252

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 23 май 2014г.,до 16.00  часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11 юни 2014г.  до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк: Заявка


10.05.2014
Открит търг за доставка на санитарни и хигиенни материали

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка на санитарни и хигиенни материали на бензиностанции, нефтобази и офиси на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

Цената на тръжната документация е 250  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка: IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:                 CITIBGSF

Банка:            СИТИБАНК, СОФИЯ

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и попълнена заявка за участие  на адрес:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция “Продажби на дребно”

Светла Сивчева

тел:029174  252

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 23 май 2014г., до 16.00  часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 11 юни 2014г. до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк:   Заявка


10.05.2014
Открит търг за доставка на биоетанол

“ЛУКОЙЛ  България” ЕООД

обявява открит търг  за за закупуване на биоетанол  с цел смесване с минерални горива.

за нуждите на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД през 2014г./2015г.

 Информация за количеството и качеството на продуктите, технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните продавачи може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден до 23.05.2014г.., от 09:00 до 18:00 часа,  в офиса на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД срещу сумата от 200 лева, внесени по банкова с/ка: IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и попълнена заявка за участие  на адрес:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

Радостина Кършибрадова

тел:029174185

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 23 май  2014г., до 16  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 10 юни 2014г.  до 17:30 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк  ЗАЯВКА


10.05.2014
Открит търг за доставка на биодизел

“ЛУКОЙЛ  България” ЕООД

обявява открит търг  за за закупуване на биодизел  (FAME) с цел смесване с минерални горива.

за нуждите на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД през 2014г./2015г.

 Информация за количеството и качеството на продуктите, технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните продавачи може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден до 23.05.2014г.., от 09:00 до 18:00 часа,  в офиса на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД срещу сумата от 200 лева, внесени по банкова с/ка: IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и попълнена заявка за участие  на адрес:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция “Продажба на нефтопродукти”

Радостина Кършибрадова

тел:029174185

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 23 май  2014г., до 16  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 10 юни 2014г.  до 17:30 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк  ЗАЯВКА


09.05.2014
"ЛУКОЙЛ-България" ЕООД набира персонал

Веригата бензиностанции ЛУКОЙЛ набира персонал за обекти в Пловдивски регион.

Изисквания към кандидатите - завършено средно образование.

Формуляр за кандидатстване, актуална снимка и копие от диплом за завършено образование се изпращат на адрес HR@lukoil.bg Формуляр можете да изтеглите от следния линк: http://www.lukoil.bg/Lukoil/webfs/pub/a/1372-1/online_application_form.doc . За повече информация - тел. 02/91 74 246.


09.04.2014
Съхранение на горива - нова услуга на ЛУКОЙЛ-България

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД предоставя услуга по приемане, съхранение и експедиция на автомобилен бензин А-95Е5 и минерално дизелово гориво 10 ppm, собственост на клиента, закупено от нашето дружество или предоставено в заем (последното само с цел изпълнение на поети задължения по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти). Горивата се съхраняват в резервоарите в базите от системата на Продуктопроводи, по избор на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД, и се експедират от база по избор на клиента.

Цената на услугата, с включени разходи за приемане, съхранение и експедиция на собствено гориво, или гориво, закупено от „ЛУКОЙЛ България” ЕООД в количество до 1 000 тона е 7,00 лв./1000 литра на месец, плюс разходите за възстановяване на загубите (до размера на нормативно определените) при приемане, съхранение и експедиция.

За количества горива, по-големи от 1 000 тона, се предоставя отстъпка от посочената цена.

Цената на услугата съхранение на горива, предоставени от нас в заем, е 25,00 лв./1000 литра на месец.

Услугата се извършва след подписване на договор, като в случаите на предоставяне на горива в заем се изисква предоставянето на обезпечение за стойността на горивата.

Повече информация за услугата за съхранение – Дирекция „Доставки и продажби на едро”, тел. 02  91 74 203.


02.04.2014
Открит търг за доставка на тютюневи продукти

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма за

 „Доставка на тютюневи продукти произвеждани от „Булгартабак Холдинг” АД, предназначени за продажба в бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 500лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 16.04.2014 г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 07.05.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


02.04.2014
Открит търг за доставка на замразени тестени изделия и оборудване

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма за

„Доставка на замразени тестени изделия и оборудване, предназначени за продажба в бензиностанции „Лукойл”

Цена на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Георги Златанов – 02/ 9174- 318

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на : Директор по продажби на дребно

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 16.04.2014 г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 07.05.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


02.04.2014
Открит търг за проектиране и изпълнение на СМР

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Разработване на Технически проект и изпълнение на СМР за обект  Локални       автоматизирани системи за оповестяване в 8 броя ПСБ”,

 

Цената на тръжната документация е 200  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански - тел 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Адрес за изпращане  на тръжни предложения

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 15.04.2014г. до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите оттук: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 7.05. 2014  г., до 16.00 часа.


06.03.2014
Открит търг за доставка и монтаж на инсталация

“ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Доставка и монтаж на надземна модулна инсталация за „Ad Blue” на бензиностанции на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Цената на тръжната документация е 300.00 / триста / лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

Ситибанк София

Крайният срок за подаване на заявка за участие е 14 дни от датата на публикуване на обявата.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Адрес за изпращане на заявка за участие

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция Развитие и експлоатация

Теодор Бойчев

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев - тел 02/9174120

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 21 март 2014 г., 16.00 часа.

Адрес за изпращане на тръжните предложения:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Тръжен комитет

Радина Колева

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 07 април 2014 г., до 16.00 часа.


06.03.2014
Открит търг за доставка и монтаж на компенсаторни устройства

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

„Доставка и монтаж на компенсаторни устройства на „фактор на мощността (cos φ)“ на обекти на Лукойл България ЕООД”.

 

Цената на тръжната документация е 150 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

Ситибанк София

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов - тел 02/9174 329

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 19.03.2014 до 16:00 часа.

Краен срокза получаване на предложенията от кандидатите: 07.04.2014, до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга и Формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда е задължителна да се приложи към заявката за участие в търга и които можете да изтеглите оттук - Заявка

Забележка:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД изисква представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.


06.03.2014
Открит търг за ремонтно-възстановителни работи

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

Ремонтно-възстановителни работи в ПСБ - 2014г

Цената на тръжната документация е 100 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

Ситибанк София

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански - тел 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Адрес за изпращане на тръжни предложения:

„ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 19.03.2014 до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 04.04.2014, до 16:00 часа.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от този линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.


05.03.2014
Открит търг за доставчик на комуникационни услуги

“ЛУКойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

Доставчик на телекомуникационни услуги за нуждите

на «ЛУКОЙЛ България» ЕООД

ЛОТ 1 Предоставяне на мобилни гласови услуги, достъп до интернет и пренос на данни

ЛОТ 2 Комуникационна свързаност за пренос на данни на система за мониторинг на магистрален продуктопровод

 

Цената на тръжната документация е 850  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC: CITIBGSF

Ситибанк София

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите е 14 календарни дни от датата на публикуване на обявата.

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и попълнена заявка за участие  на адрес:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Дирекция “Развитие и експлоатация”

Ръководител Информационно-техническо обезпечение Д.Вълков

тел:029174139

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

«ЛУКОЙЛ България» ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Радина Колева

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 20 март 2014г., до 16  часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 04 април 2014г.  до 16 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите на следния линк  ЗАЯВКА


27.02.2014
Открит търг за наем на цистерни

“ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

 обявява открит търг за  наем  на две летищни горивозареждащи цистерни   с вместимост 20 куб.м и 40 куб.м.

Цената на тръжната документация е 75 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

BG 60 CITI 9250 1000 1126 00

СИТИБАНК  ЕВРОПА  АД – клон България

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Петранка Дянкова  – тел. 02/9174 171

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Петранка Дянкова 

 Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 20 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 Краен срок за закупуване на тръжната документация: 20.03.2014, до 16,00 часа.

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 28.03.2014, до 16,00 часа.

 Дата  на провеждане на търга: 31 март 2014 г. Пликовете с офертите ще бъдат отворени от 10,00 ч.

 Срокът на валидността на тръжните предложения не може да бъде по-малко от 90 календарни дни, считани от датата на провеждане на търга.

С победителя от търга ще бъде сключен договор в срок до 30 календарни дни, считани от датата на изпращане на съответното уведомление за резултатите от проведения търг.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от тук.


18.02.2014
Открит търг за доставка на печатни издания

“ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

 „Доставка на печатни издания, предназначени за продажба в бензиностанции „Лукойл”

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка: IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:  CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу заявка за участие и документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – 02/ 9174- 236

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Тръжен комитет

Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.03.2014 г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 19.03.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


18.02.2014
Открит търг за доставка на електронни ваучери

“ЛУКОЙЛ-България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

Доставка на eлектронни ваучери, стартови пакети, предназначени за продажба  на бензиностанциите

Цената на тръжната документация е 50 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка: IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:  CITIBGSF

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу заявка за участие и документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Анжела Чесновска – 02/ 9174- 236

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Тръжен комитет

Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.03.2014 г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 19.03.2014 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


18.02.2014
Открит търг за преустройство и преоборудване

“ЛУКойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

„Преустройство и преоборудване на: съществуващите секции(килии)/шкафове на КРУ 20/6/0,4кВ в обектите на Възложителя и осъществяване на ретрофит на въводите килии в трансформаторните подстанции СрН/ВН в подстанциите на НЕК –ЕАД, за целите на преминаване на измерването от ниско на средно и от средно на високо напрежение на обекти на Лукойл България ЕООД”

 

Цената на тръжната документация е 300 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 IBAN:         BG16CITI92501000113101

 

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу заявка за участие и документ за платена такса на адрес:

 ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов - тел 02/9174 329

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

 ЛУКОЙЛ България ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на Радина Колева

 Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

 Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.03.2014 до 16:00 часа.

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 19.03.2014, до 16:00 часа.

 Форма на Заявка за участие в търга и Формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда е задължително да се приложи към заявката за участие в търга и които можете да изтеглите оттук - Заявка

 Забележка:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД изисква представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на екзпертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

 Възложителят ще извърши експертиза на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда.


18.02.2014
Открит търг за осигуряване на резервно захранване

“Лукойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

„Осигуряване на резервно електрическо захранване, чрез дизел - електрически агрегат на сгради и енергийни съоръжения: помпени системи за водоснабдяване и пожарогасене; подпорни и на една магистрална помпа в Технологична помпена станция „Ихтиман“ на Лукойл България ЕООД”

.

 

Цената на тръжната документация е 250 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Антон Павлов - тел 02/9174 329

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.03.2014 до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 19.03.2014, до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга и Формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда е задължителна да се приложи към заявката за участие в търга и които можете да изтеглите оттук - Заявка

Забележка:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД изисква представяне на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда, екземпляр от тръжната документация може да бъде получена след извършване на експертиза на получената заявка и приложената към нея форма и заплащане на цената на тръжната документация.

 Възложителят ще извърши експертиза на формата на квалификационна анкета на претендента за съответствие с изискванията на промишлената безопасност, охраната на труда и опазване на околната среда.

 


18.02.2014
Открит търг за ремонт на магистрален продуктопровод

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за „Ремонт на Магистрален продуктопровод Бургас – София–2014г, преходи под пътища , преизолация на участъци и подмяна на магистрални арматури”

 Цената на тръжната документация е 400  лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка: IBAN:         BG16CITI92501000113101;

BIC: CITIBGSF, СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Пастушански - тел 02/9174283

Адрес за изпращане на заявка за участие

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Адрес за изпращане  на тръжни предложения

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на Радина Колева

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 06.03.2014 до 16:00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите оттук: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 19 март 2014  г., до 16.00 часа.


05.02.2014
Открит търг за превоз на авиационно гориво

“ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРЕВОЗ С АВТОТРАНСПОРТ НА АВИАЦИОННО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Цената на тръжната документация е 75 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

BG 60 CITI 9250 1000 1126 00

СИТИБАНК  ЕВРОПА  АД – клон България

Гр. София 1000

ЦУМ Бизнес център

Бул. Княгиня Мария Луиза № 2 ет. 5

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Петранка Дянкова  – тел. 9174 171

 Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Петранка Дянкова 

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 20 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 25.02.2014, до 16,00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 28.02.2014, до 16,00 часа.

Дата  на провеждане на търга: 06 март 2014г.

Срокът на валидността на тръжните предложения не може да бъде по-малко от 90 календарни дни, считани от датата на провеждане на търга.

С победителя от търга ще бъде сключен договор в срок до 30 календарни дни, считани от датата на изпращане на съответното уведомление за резултатите от проведения търг.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите оттук: Заявка.


03.02.2014
Открит търга за доставка на автомобил

“ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на доставчик за „Доставка на един брой автомобил Volvo S80 D5  Summum AWD 215hp Aut”

Цената на тръжната документация е 75 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

BG 60 CITI 9250 1000 1126 00

СИТИБАНК  ЕВРОПА  АД – клон България

Гр. София 1000

ЦУМ Бизнес център

Бул. Княгиня Мария Луиза № 2 ет. 5

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Петранка Дянкова  – тел. 9174 171

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България” ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42, Петранка Дянкова 

Срокът за подаване на заявки за участие от кандидатите в търга и получаването на екземпляр от тръжната документация е 20 календарни дни от момента на публикуване на настоящата покана.

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 24.02.2014, до 16,00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 28.02.2014, до 16,00 часа.

Дата  на провеждане на търга: 05 март 2014г.

Срокът на валидността на тръжните предложения не може да бъде по-малко от 90 календарни дни, считани от датата на провеждане на търга. С победителя от търга ще бъде сключен договор в срок до 30 календарни дни, считани от датата на изпращане на съответното уведомление за резултатите от проведения търг.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите оттук - Заявка.


27.01.2014
Открит търг за застраховка финансов риск

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

обявява открит търг за избор на изпълнител за

Застраховка финансов риск при продажба на горива, стоки и услуги с фирмени Лукойл карти и застраховка на търговски кредит при продажба на полимерни продукти през 2014 и 2015г.

 Цената на тръжната документация е 300 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN: BG16CITI92501000113101

 

BIC:


CITIBGSF

Банка:


СИТИБАНК, СОФИЯ
 

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Продажби на дребно”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Галин Вълчев - тел 02/9174279 или 02/9174407

 

Адрес за изпращане на заявка за участие и предложения от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-н Галин Вълчев

Краен срок за закупуването на тръжната документация е 07.02.2014 г., до 16.00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 27.02.2014 г., до 16.00 часа.

Форма на заявка за участие в търга можете да изтеглите от тук: Заявка


09.12.2013
Открит търг за визуализация

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Замяна на елементи на визуализацията на бензиностанции на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за подаване на заявка за участие и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 декември 2013 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Адрес за изпращане на заявка за участие и предложения от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Деница Вангелова

Цената на тръжната документация е 350 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

 

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев - тел 02/9174120

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 10.01.2014 г., до 16.00 часа.

 

Информация за победителя в тръжната процедура


09.12.2013
Открит търг за общостроителни мероприятия

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Общостроителни мероприятия на бензиностанции на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

 

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за подаване на заявка за участие и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 декември 2013 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Адрес за изпращане на заявка за участие и предложения от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Деница Вангелова

Цената на тръжната документация е 400 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

 

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Теодор Бойчев - тел 02/9174120

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 10.01.2014 г., до 16.00 часа.

 

 

Информация за победителя в тръжната процедура


09.12.2013
Открит търг за енергоспестяващи системи

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоспестяващи системи на бензиностанции от веригата на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за подаване на заявка за участие и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 декември 2013 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Адрес за изпращане на заявка за участие и предложения от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Деница Вангелова

Цената на тръжната документация е 300 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

 

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Бисер Томов - тел 02/9174270

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 10.01.2014 г., до 16.00 часа.

 


09.12.2013
Открит търг за технологично оборудване

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на изпълнител за

„Доставка, монтаж и модернизация на технологично оборудване на бензиностанции на ЛУКОЙЛ България ЕООД през 2014 г.”

Участие в търга могат да вземат юридически лица, регистрирани по ЗДДС.

Краен срок за подаване на заявка за участие и получаването на екземпляр от тръжната документация е 14 декември 2013 г., до 16.00 часа.

Форма на Заявка за участие в търга можете да изтеглите от следния линк: Заявка

Заявката за участие в търга се подава от кандидата лично или от негов упълномощен представител.

Адрес за изпращане на заявка за участие и предложения от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

на вниманието на г-жа Деница Вангелова

Цената на тръжната документация е 300 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

IBAN:         BG16CITI92501000113101

 

BIC:

 

CITIBGSF

Банка:

 

СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса и копие от заявка за участие на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция „Развитие и експлоатация”

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Илия Димитров - тел 02/9174178

 Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите е 10.01.2014 г., до 16.00 часа.

 


09.12.2013
Открит търг за превоз на персонал

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

обявява търг за „Превоз на персонала на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД от гр.София до Петролно-снабдителна база (ПСБ) „Илиянци”.

Информация за технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните участници може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден в срок до 13.12.2013г., от 09:00 до 18:00 часа, в офиса на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД срещу сумата от 60 лева, внесени по банкова с/ка:

СИТИБанк Н.А. – клон София

София 1000, бул. „Мария Луиза” №2,

ЦУМ, Бизнес център, ет.5;

BIC: CITIBGSF, IBAN: BG16 CITI 9250 1000 1131 01

Адрес за получаване на предложенията от кандидатите в срок до 18 часа на 20.12.2013г.:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажба на нефтопродукти

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Деница Вангелова


09.12.2013
Открит търг за доставка на пломби

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

обявява търг за „Доставка на пломби за пломбиране на ж.п. цистерни, автоцистерни и контролни точки в ПСБ”

Информация за технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните участници може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден в срок до 13.12.2013г., от 09:00 до 18:00 часа, в офиса на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД срещу сумата от 60 лева, внесени по банкова с/ка:

СИТИБанк Н.А. – клон София

София 1000, бул. „Мария Луиза” №2,

ЦУМ, Бизнес център, ет.5;

BIC: CITIBGSF, IBAN: BG16 CITI 9250 1000 1131 01

Адрес за получаване на предложенията от кандидатите в срок до 18 часа на 20.12.2013г.:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажба на нефтопродукти

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Деница Вангелова


06.12.2013
Открит търг за кафе машини

“ЛУКойл България” ЕООД

Обявява два открити търга за избор на:

1.Фирма изпълнител предоставяща услугата доставка и монтаж на 70 броя професионални кафе машини (барови кафе машини), кафе на зърна и съпътстващи материали, предназначени за продажбата на топли напитки приготвяни на място в магазините към бензиностанции „ЛУКОЙЛ”;

Цена на тръжната документация е 500 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

2.Фирма изпълнител предоставяща услугата доставка и монтаж на 150 броя самопродаващи кафе машини (вендинг автомати за продажба на кафе) предназначени за продажбата в магазините към бензиностанции „ЛУКОЙЛ” 

 

Цена на тръжната документация е 500 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:


CITIBGSF

Банка:


СИТИБАНК, СОФИЯ

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Иванка Лилова – 02/ 9174- 124

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Деница Вангелова

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 13.12.2013г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 20.12.2013 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


27.11.2013
Открит търг за комуникационно обслужване

“Лукойл България” ЕООД

 

обявява открит търг за избор на фирма за

 „Комуникационно (PR) и рекламно обслужване на „ЛУКОЙЛ-България” ЕООД, съгласно техническо задание»

 

Цената на тръжната документация е 100 лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 

IBAN: BG16CITI92501000113101

BIC:


CITIBGSF

Банка:


СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава  срещу документ за платена такса на адрес:

 

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Връзки с обществеността и реклама

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Тел. 02/ 9174- 286

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Тръжен комитет

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

На вниманието на Деница Вангелова

 

Краен срок за закупуване на тръжната документация : 04.12.2013г., до 16:00 часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 16.12.2013 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


08.11.2013
Открит търг за цялостно хигиенизиране

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма

за цялостно хигиенизиране на сградата на «ЛУКОЙЛ-България»

 

Тръжната документация се получава всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Ангелов – 02/ 9174- 140

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция по персонала и административните въпроси

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Деница Вангелова

Краен срок за получаване на тръжната документация : 15.11.2013г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 29.11.2013 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


06.11.2013
Открит търг за доставка на фискални ленти

“ЛУКойл България” ЕООД

обявява открит търг за избор на фирма за

Доставка на фискални ленти на бензиностанции „Лукойл”, съгласно предоставена спецификация

Тръжната документация се получава  на адрес:

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Светла Сивчева – 02/ 9174- 252

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Деница Вангелова

Краен срок за получаване на тръжната документация : 20.11.2013г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 13.12.2013 г. (вкл.) , до 16:00 часа.


04.11.2013
Открит търг за доставка на биоетанол

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД обявява търг

за закупуване на биоетанол

 с цел смесване  с минерални бензини.

 

Информация за  количеството и качеството на продуктите, технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните продавачи  може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден до 15.11.2013г., от 09:00 до 18:00 часа,  в офиса на „ЛУКОЙЛ България“  срещу сумата от 200 лева, внесени по банкова с/ка:

 СИТИБанк Н.А. – клон София

София 1000, бул. „Мария Луиза” №2,

ЦУМ, Бизнес център, ет.5;

BIC: CITIBGSF, IBAN: BG16 CITI 9250 1000 1131 01

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите в срок до 18:00 ч. на 22.11.2013г. от датата на публикуването на обявата:

  „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 Дирекция Продажба на нефтопродукти

 1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

 Деница Вангелова


04.11.2013
Открит търг за доставка на биодизел

„ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД обявява търг

за закупуване на биодизел (FAME) с цел смесване с минерални дизелови горива.

 

Информация за количеството и качеството на продуктите, технически, икономически и други квалификационни изисквания към потенциалните продавачи  може да се получи със закупуване на тръжна документация, всеки работен ден до 15.11.2013г., от 09:00 до 18:00 часа,  в офиса на „ЛУКОЙЛ България“  срещу сумата от 200 лева, внесени по банкова с/ка:

 СИТИБанк Н.А. – клон София

София 1000, бул. „Мария Луиза” №2,

ЦУМ, Бизнес център, ет.5;

BIC: CITIBGSF, IBAN: BG16 CITI 9250 1000 1131 01

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите в срок до 18:00 ч. на 22.11.2013г. от датата на публикуването на обявата:

  „ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 Дирекция Продажба на нефтопродукти

 1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

 Деница Вангелова


31.10.2013
Открит търг за изработка на сувенири и рекламни материали

“ЛУКойл България” ЕООД

 обявява открит търг за

Изработка и доставка на сувенири и рекламни материали с персонализация

 

 Цена на тръжната документация е 20,00 (двадесет) лeвa с включен ДДС и се заплаща по сметка:

 

IBAN:BG16CITI92501000113101

BIC:


CITIBGSF

Банка:


СИТИБАНК, СОФИЯ

 

Тръжната документация се получава срещу документ за платена такса на адрес:

 

ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Връзки с обществеността и реклама

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Таня Митева  – 02/ 9174- 172

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

 

„ЛУКОЙЛ България” ЕООД

Връзки с обществеността и реклама

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

 

Краен срок за закупуване на тръжната документация: 7.11.2013г., до 16:00 часа.

 

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 14.11.2013 г. (вкл.) , до 16:00 часа.

 

 


29.10.2013
Открит търг за охрана на обекти

“ЛУКОЙЛ България” ЕООД

 обявява открит търг за избор на фирма за

 охрана с всички законни средства имуществото на

бензиностанции ЛУКОЙЛ

 

 

Тръжната документация се получава

Дирекция Продажби на дребно

ЛУКОЙЛ България ЕООД

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

Николай Янев – 02/ 91 74 190

                              0887 596 388

 

Адрес за изпращане предложенията от кандидатите:

ЛУКОЙЛ България ЕООД

Дирекция Продажби на дребно

1303 София, бул. „Тодор Александров” № 42

 

Краен срок за получаване на тръжната документация : 05.11.2013г., до 16:00 часа.

Краен срок за получаване на предложенията от кандидатите: 12.11.2013 г.(вкл.), до 12:00 часа.