Средни цени на дребно за веригата:Бензин A95H - 2.15лв.;    Бензин А98H - 2.40лв.;    Дизелово гориво - 2.15лв.;    Пропан бутан - 0.91лв.;    ECTO Plus 95 - 2.35лв.;    ECTO Sport 98 - 2.40лв.;    ECTO Diesel - 2.35лв.;    
За бизнеса

Фирмени карти

ПРОВЕРЕТЕ СВОЯТА КАРТА ЛУКОЙЛ ОНЛАЙН!

 

В случай, че Вие изразходвате повече от 500 литра гориво на месец, “ЛУКОЙЛ България” ЕООД Ви предлага сключване на договор за ползване на ЛУКОЙЛ-карти за разсрочено плащане на горива стоки и услуги.

Нашите карти Ви предлагат:
1. Тридесет дневно разсрочено плащане на горива стоки и услуги;
2. Най-големи отстъпки;
3. Безналично разплащане по всички обекти на "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
4. Безплатни карти /издаването и самите карти/;
5. Лесен контрол и точна информация за закупените горива през периода;
6. Бързо и културно обслужване, от висококвалифициран персонал;
7. Достъп до качествените горива на производителя и стоки в мрежата търговски обекти в цялата страна и по всяко време на денонощието;
8. Няма ограничение по отношение на броя на заявените карти.
9. Защита на всяка карта с Персонален Идентификационен Номер - ПИН код;
10. Възможност за следене и достъп на зарежданията по интернет.

В зависимост от вида на стоките и услугите, които КЛИЕНТЪТ може да закупува с Фирмените ЛУКОЙЛ карти, те са:

тип В - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива и стоки, както и използване на услугите, предлагани на съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ;
тип Г - използването й позволява закупуването на всякакви видове горива, предлагани на съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ;
тип ДГ - използването й позволява закупуването само на дизелово гориво;

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

За обезпечаване на задълженията си за плащане на цената на горивата, стоките и услугите, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави на ЛУКОЙЛ едно от следните обезпечения на задълженията си: • Депозит по банкова сметка на ЛУКОЙЛ. Депозитът не се олихвява.
или
• Банкова гаранция от взаимно съгласувана от двете страни банка и с текст, предварително одобрен от ЛУКОЙЛ.

Размерът на депозита или Банковата гаранция се определя на 120 % (сто и двадесет на сто) от стойността на максималното месечно количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ.
За сключването на договор с обезпечение депозит или банкова гаранция е необходимо да бъдат представени следните документи:
1. Актуално състояние от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на дружеството от съда, издадено не по-късно от тридесет дни преди подписване на договора.
2. Попълнена заявка за издаване на ЛУКОЙЛ карти.
Вместо да предостави обезпечение, КЛИЕНТЪТ може да даде съгласието си, ЛУКОЙЛ да сключи Застраховка “Финансов риск” със застрахователна компания избрана от ЛУКОЙЛ. Годишната застрахователна премия е в размер на 2,5% (две цяло и пет на сто) от “застрахователната сума” и е за сметка на КЛИЕНТА.
Размерът на “застрахователната сума” се определя на 200 % (двеста на сто) от стойността на максималното месечно количество горива, стоки и услуги (лимит), декларирана от КЛИЕНТА при сключването на договор с ЛУКОЙЛ.
1. Актуално състояние от агенцията по вписванията или удостоверение за актуално състояние на дружеството от съда, издадено не по-късно от тридесет дни преди подписване на договора.
2. Попълнена заявка за издаване на ЛУКОЙЛ карти.
3. Заверен препис от Баланса на дружеството за предходната година;
4. Заверен препис от Отчета за приходи и разходи на дружеството за предходната година;
5. Заверен препис от подадена годишна данъчна декларация за предходната година;
6. Анкетна карта по образец.
7. Запис на заповед, подписан и от “Поръчител” (Авалист), (оригинал);

Отстъпки валидни за Фирмени ЛУКОЙЛ Карти.
Цените на горивата, стоките и услугите при използване на Фирмена ЛУКОЙЛ карта са тези, валидни за съответната бензиностанция на ЛУКОЙЛ.

ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА следните отстъпки от цената на горивата:
За Бензин А 92 Н, Бензин А 95 Н, Бензин А 98 Н и Дизелово гориво:

• При закупено количество гориво през месеца до 500 (петстотин) литра, ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА търговска отстъпка от цената на горивото на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 1,5 стотинки (една стотинка и половина) за всеки литър заредено гориво, с включен ДДС. 

• При закупено количество гориво през месеца от 500 (петстотин) до 2000 (две хиляди) литра, ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА търговска отстъпка от цената на горивото на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 3 стотинки (три стотинки) за всеки литър заредено гориво, с включен ДДС.
• При закупено количество през месеца от 2000 (две хиляди) до 5000 (пет хиляди) литра, ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА търговска отстъпка от цената на горивото на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 5 стотинки (пет стотинки) за всеки литър заредено гориво, с включен ДДС.

За реализирани  по-големи количества, моля да се обърнете към посочените по-долу телефони.


За Газ Пропан-бутан:
• При закупено количество газ ПБ през месеца до 500 (петстотин) литра, ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА търговска отстъпка от цената на газ ПБ на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 1 стотинка (една стотинка) за всеки литър заредено гориво, с включен ДДС.
• При закупено количество газ ПБ през месеца над 500 (петстотин) литра, ЛУКОЙЛ предоставя на КЛИЕНТА търговска отстъпка от цената на газ ПБ на бензиностанциите на ЛУКОЙЛ в размер на 2 стотинки (две стотинки) за всеки литър заредено гориво, с включен ДДС.

Документи:

 

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на следните телефони:

  02/ 91 74 407 ; 91 74 326 ; 91 74 196 ; 91 74 289 ; 91 74 143