ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Екология

В съответствие с политиката си в областта на екологията, „ЛУКОЙЛ-България" ЕООД инвестира в най-добрите съвременни технологии, намаляващи риска и замърсяването на околната среда. Бензиностанциите „ЛУКОЙЛ“ са максимално обезопасени, съгласно нормативните изисквания и съхраняващи околната среда, тъй като компанията е изключително отговорна към спазването на екологичните изисквания. Всяка бензиноколонка разполага със специална система за улавяне и връщане в резервоарите на бензиностанцията на бензиновите пари, отделящи се при зареждане, за да не попаднат в атмосферата.

Дейността на компанията съответства на изискванията на приложимите международни стандарти. В дружеството е разработена и внедрена  интегрирана Единна система за стандартизация на управлението по четири международни стандарти за управление — ISO 9001 — управление на качеството в  работата; ISO 50001 — енергийно управление ; вкл. и   ISO 14001 — управление на околната среда и OHSAS — управление по здраве, която е сертифицирана от международната сертификационна организация „Bureau Veritas“. Политиката на дружеството, в съответствие с контекста и целите на организацията, включително въздействията върху околната среда на дейностите и услугите, обхваща ангажиментите и отговорностите на ръководството в тези четири направления.

В дружеството действат програма за управление на отпадъците и програма за екологични дейности, чието изпълнение се анализира и контролира ежегодно.

"ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ"ЕООД ОБЯВЯВА

 

на основание чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект „Реконструкция на обект Б 191 - бензиностанция с АГСС, обслужваща сграда и паркинг за леки автомобили” в п.и. № 40909.117.63, УПИ VII, кв.153 по плана на гр. Кърджали, бул. Беломорски, собственост на „Лукойл България” ЕООД”.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 10.07.2017 г. – 24.07.2017 г., в сградата на „Лукойл България“ ЕООД, отдел „Развитие и капитално строителство” в град София, бул. „Тодор Александров“ 42, всеки работен ден от 09:30 до 12:00 часа и от 14:00 до 17:30 часа. Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на „Лукойл България ЕООД.

Лице за контакти: арх. Теодор Бойчев – експерт в отдел „Развитие и капитално строителство”, тел. 02 / 9174 120.