ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Екология

В съответствие с политиката си в областта на екологията, „ЛУКОЙЛ-България" ЕООД инвестира в най-добрите съвременни технологии, намаляващи риска и замърсяването на околната среда. Бензиностанциите „ЛУКОЙЛ“ са максимално обезопасени, съгласно нормативните изисквания и съхраняващи околната среда, тъй като компанията е изключително отговорна към спазването на екологичните изисквания. Всяка бензиноколонка разполага със специална система за улавяне и връщане в резервоарите на бензиностанцията на бензиновите пари, отделящи се при зареждане, за да не попаднат в атмосферата.

Дейността на компанията съответства на изискванията на приложимите международни стандарти. В дружеството е разработена и внедрена  интегрирана Единна система за стандартизация на управлението по четири международни стандарти за управление — ISO 9001 — управление на качеството в  работата; ISO 50001 — енергийно управление ; вкл. и   ISO 14001 — управление на околната среда и OHSAS — управление по здраве, която е сертифицирана от международната сертификационна организация „Bureau Veritas“. Политиката на дружеството, в съответствие с контекста и целите на организацията, включително въздействията върху околната среда на дейностите и услугите, обхваща ангажиментите и отговорностите на ръководството в тези четири направления.

В дружеството действат програма за управление на отпадъците и програма за екологични дейности, чието изпълнение се анализира и контролира ежегодно.

 

 

ОБЯВА

 

 

 

 

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС.)

„ЛУКОЙЛ България“ ЕООД,

гр. София, бул. „Тодор Александров“ 42

уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, както и засегнатата общественост за своето инвестиционно предложение:

„Авариен ремонт на съществуващ праг на р. Лесновска на магистрален нефтопродуктопровод до пласментно-снабдителна база (ПСБ) Илиянци в землището на с. Лесново, общ. Елин Пелин”

Лице за контакт: Маргарита Ралчева, тел. 02 9174 285 или mralcheva@lukoil.bg, всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 17.30 ч.